РАЙОНЕН СЪД - ГР.ИВАЙЛОВГРАД
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.11.2011г. до 30.11.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 30/2011, I състав

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО

Е.С.Д.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 03.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Е.С.Д., с ЕГН: **********, че същият дължи на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" - ЕООД - гр.Хасково, ЕИК 126004284, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.""Сакар" № 2, представлявано от инж. Петко Георгиев, с ЕГН ********** - Управител, сумата от общо 246.39 лева, от които главница в общ размер на 192,59 лева, представляващ сбор от главници от фактури по партида 924/108 - за неизплатена стойност на предоставена на длъжника услуга за доставка на вода, пречистване и отвеждане на канални води през периода 16.10.2007г. до 17.09.2008г. и мораторна лихва в общ размер на 53.80 лева, представляваща сбор от мораторната лихва върху главниците от фактури по партида 924/108 за периода 16.10.2007г. до 27.12.2010г., в едно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението - 28.12.2010г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 125 лева, разноски по ЧГр.Д №128/2010г.
ОСЪЖДА Е.С.Д., с ЕГН: ********** да заплати на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр.Хасково ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.""Сакар", № 2, представлявано от инж. Петко Георгиев, с ЕГН **********, направените по настоящото исково производство разноски в размер на 225лв.
Решението подлежи на обжалване пред ОС – Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

2

Гражданско дело No 63/2011, I състав

Издръжка

А.Е.Р.,
Б.Е.Р.

Е.Х.Р.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 07.10.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
ИЗМЕНЯВА размера на присъдената с решение №41/2004г., постановено по гр.д.№815/98г. по описа на Кърджалийския РС, ежемесечна издръжка, която Е.Х. Исмаил, ЕГН ********** е осъден да заплаща на непълнолетните си деца - ищците А.Е.Р., ЕГН ********** и Б.Е.Р., ЕГН **********, като го увеличава от 40 лева на 70 лева за всеки от тях.
ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата от 70 до 80 лева, като неоснователен.
ОСЪЖДА Е.Х. Исмаил, ЕГН **********, да заплати по сметка на ИРС държавна такса в размер на 86.40 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

3

Гражданско дело No 73/2011, I състав

Искове по СК

М.С.Н.

С.Г.И.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.С.Н., ЕГН ********** *** и С.Г.И., ЕГН ********** със същия адрес, сключен на 21.08.1994г. с Акт за граждански брак №0016/21.08.1994 г. на общ. Ивайловград по вина на ответника С.Г.И..
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака непълнолетно дете Гергана Стефанова Георгиева, ЕГН ********** на ищцата М.С.Н., ЕГН **********, като определя свободен режим на лични отношения между детето и ответника С.Г.И., ЕГН ********** .
ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – Гергана Стефанова Георгиева, ЕГН **********, в размер на150лв., платима чрез ишцата, считано от завеждането на исковата претенция – 15.07.2011г. до навършване на пълнолетие или настъпване на друга изменяща или прекратяваща издръжката причина, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
След прекратяване на брака М.С.Н., ЕГН **********, да носи фамилнто име - Н..
ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН ********** да заплати на М.С.Н., ЕГН ********** сумата от 525.00 лева,разноски по делото.
ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС –Ивайловград държавна такса в размер на 197.80 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Хасковския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

4

Гражданско дело No 76/2011, I състав

Други дела

М.А.И.,
Ф.Я.И.

 

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 10.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община – Ивайловград, че М.А.И., роден на ***г***, ЕГН ********** и Ф.Я.И., родена на ***г***, с ЕГН **********, са сключили граждански брак на 16.08.1980г. в с. Вис, за което е съставен АКТ №2/16.08.1980г. на кметство с.Гугутка, който е изгубен.
ПОСТАНОВАВА Община Ивайловград да състави Акт за граждански брак, сключен между М.А.И., роден на ***г***, ЕГН ********** и Ф.Я.И., родена на ***г***, с ЕГН **********, като в така съставения Акт за граждански брак, молителите следва да бъдат записани с имената М.А.И. и Ф.Я.И., като предбрачното фамилно име на молителката се запише РЕДЖЕБ.
Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община – Ивайловград за съставяне на акт за граждански брак и отразяване на фактите в регистрите за населението.
Решението подлежи на обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчване на преписи от решението на страните. 

5

Гражданско дело No 85/2011, I състав

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Л.И.С.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответникът Л.И.С., ЕГН **********,***, дължи на БНП “Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. “Младост” 4, Бизнес парк – София, сгр.14, представлявано от Луик Льо Пишу, сумата от 329.80/триста двадесет и девет и 0.80/ лева, представлявяща неизплатено задължение по договор за кредит за покупка на стоки и услуги, включваща 218.63/двеста и осемнадесет 0.63/ лева – главница, 26.96 /двадесет и шест и 0.96/лева - надбавка по чл.2 от договора, 84.21 / осемдесет и четири и 0.21/ лева - обезщетение за забава за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на кредита - месец февруари 2008г., до датата на подаване на заявлението, ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 13.04.2011г. - до окончателното им изплащане, както и държавна такса в размер на 25.00/двадесет и пет/ лв. и юристконсултско възнаграждение в размер на 100.00 / сто /лева.
ОСЪЖДА Л.И.С., ЕГН **********, да заплати на БНП “Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК 130697606, направените по делото разноски в размер на 25 лева.
Решението не подлежи на обжалване.


 

6

Гражданско дело No 115/2011, I състав

Други дела

П.Т.З.

РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Определение от 09.11.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производство по Гр.дело №115 по описа на РС – Ивайловград за 2011година.
ИЗПРАЩА Гр.дело №115 по описа на РС – Ивайловград на председателя на Окръжен съд – Хасково за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 

7

НАХД No 9/2011, II състав

Административни дела

УНИВЕРС АС АНГЕЛ ЯКОВ - ИВАЙЛОВГРАД

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КЪРДЖАЛИ

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 12.07.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯВА НП № 09-09001183 от 02.12.2010 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали, с което на ЕТ "Универс-АС-Ангел Стоянов" - Ивайловград, ЕИК 818011841, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 1800.00 лева на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3, пр. 1 от Кодекса на труда, за нарушение на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от КТ във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 

8

НАХД No 11/2011, II състав

Административни дела

УНИВЕРС АС АНГЕЛ ЯКОВ - ИВАЙЛОВГРАД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИТ" - КЪРДЖАЛИ

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 13.07.2011г., в законна сила от 01.11.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯВА НП № 09-09001185 от 02.12.2010 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали, с което на ЕТ "Универс-АС-Ангел Стоянов" - Ивайловград, ЕИК 818011841, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 1800.00 лева на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3, пр. 1 от Кодекса на труда, за нарушение на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от КТ във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложеното наказание "Имуществена санкция" от 1800.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

9

НАХД No 12/2011, II състав

Административни дела

УНИВЕРС АС АНГЕЛ ЯКОВ - ИВАЙЛОВГРАД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИТ" - КЪРДЖАЛИ

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 13.07.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА НП № 09-09001226 от 03.12.2010 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали, с което на ЕТ "Универс-АС-Ангел Стоянов" - Ивайловград, ЕИК 818011841, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 1800.00 лева на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3, пр. 1 от Кодекса на труда, за нарушение на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от КТ във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложеното наказание "Имуществена санкция" от 1800.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

10

НАХД No 43/2011, II състав

Административни дела

З.Д.Б.

НАЧАЛНИК ТЗ ИАРА ХАСКОВО

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 11.08.2011г., в законна сила от 28.11.2011г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НП № 25-020/01.02.2011 г. на Началник сектор "Рибарство и контрол" при ТЗ на ИАРА - гр. Хасково, с което на З.Д.Б. с ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание - "Глоба" в размер на 500 лева на основание чл. 91, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите за нарушение на чл. 18г, ал. 4 от ЗРА, с което е осъществен съставът на чл. 58а, ал. 1 ЗРА.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

11

НАХД No 44/2011, I състав

Административни дела

З.Д.Б.

НАЧАЛНИК ТЗ ИАРА ХАСКОВО

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
НП-изменено

ИЗМЕНЯВА НП №25-021/01.02.2011г. на началника на отдел “Рибарство и контрол” при ТЗ на ИАРА -Хасково, с което на З.Д. Б., ЕГН **********,***, за извършено нарушение разпоредбите на чл.18г ал.1 от ЗРА, на основание чл.58а ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева, като гонамалява на 200лв..
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС -Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.


 

12

НАХД No 57/2011, II състав

Административни дела

А.И.Д.

РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ТЗ НА ИАРА ГР. ХАСКОВО,
К.Д.К.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 08.07.2011г., в законна сила от 04.11.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА НП № 25-066/07.03.2011 г. на Началник сектор "Рибарство и контрол" при ТЗ на ИАРА - гр. Хасково, с което на А.И.Д. с ЕГН: ********** ***, е наложено административно наказание - "Глоба" в размер на 400 лева на основание чл. 91, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите за нарушение на чл. 17, ал. 1 от ЗРА, с което е осъществен съставът на чл. 56, ал. 1 ЗРА, като НАМАЛЯВА наложеното наказание "Глоба" от 400 лева на 300.00 /триста/ лева.
ОТМЕНЯВА НП № 25-066/07.03.2011 г. на Началник сектор "Рибарство и контрол" при ТЗ на ИАРА - гр. Хасково, в частта, с която от А.И.Д. с ЕГН: ********** ***, на основание чл. 90, ал. 1 от ЗРА са отнети в полза на държавата 1 брой хрилна мрежа с дължина 50 метра; 1 брой твърда метална лодка с двигател "Yamaha Malta".
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

13

НАХД No 66/2011, I състав

Административни дела

ВЕЗИР БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. ИВАЙЛОВГРАД

МИЕТ ГР. СОФИЯ

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 17.10.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП Е-НП-03 от 09.03.2011г., издадено от заместник-министъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, с което на “Везир България " ЕООД, със седалище и адрес на управление – гр.Ивайловград, ул.”Любимец”, №14, вх. “В”, ап.31, БУЛСТАТ №126730438, представлявано от М.А.В.,ЕГН **********, на основание чл.93 ал.2 т.1 от Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г., изм., ДВ,бр.61 от 2010 г.), във връзка с §105, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр.100 от 2010г.), за това, че на 08.10.2010г. четирима работника, наети от “Везир България " ЕООД “Везир България " ЕООД - гр. Ивайловград, извършват добив / включващ отделяне на скалния масив, разцепване и сортиране/ на скалнооблицовачни материали – гнайси, от находище за подземни богатства “Белберов орех”, намиращо се на около 1км. западно от с.Кобилино, общ.Ивайловград, обл.Хасково”, стопанисвано от “Везир България " ЕООД, без на търговското дружество да е предоставена концесия, с което е нарушило разпоредбите на чл.4 ал.2 от ЗПБ и му е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 ( петдесет хиляди) лева, като законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. 

14

НАХД No 87/2011, II състав

По УБДХ

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ГР.ИВАЙЛОВГРАД

М.И.И.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 02.07.2011г., в законна сила от 02.11.2011г.
НАЛАГА на основание чл. 6, б. “а” вр. с чл. 1 от УБДХ на М.И.И. с ЕГН: ********** ***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – "Задържане в поделение на МВР" за срок от 5 денонощия.
НАЛАГА на основание чл. 6, б. “а” вр. с чл. 1 от УБДХ на М.И.И. с ЕГН: ********** ***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – "Задържане в поделение на МВР" за срок от 10 денонощия.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14-дневен срок от днес.

М.И.И.
Мотиви от 02.07.2011г.
Производство по чл. 4 и следващите от УБДХ.
Внесена е преписка по изготвен Акт № 6 за констатирана проява на дребно хулиганство от 02.07.2011 г. на РУП - Ивайловград по отношение на лицето М.И. ***, ведно с приложени към него обяснения на свидетели.
На нарушителя е съставен акт за констатиране на дребно хулиганство, за това, че на 02.07.2011 г. около 02.20 часа в местността "Дупката" на гр. Ивайловград, по време на масово мероприятие, рок концерт "Юлско утро", извършил непристойна проява на публично място, изразена в оскърбително отношение и държане към гражданите и към орган на властта, скарване, сбиване, захвърляне на бутилки от бира, демонстративно неподчинение и оскърбително отношение към орган на властта, употреба на ругатни и други подобни действия, а именно: започнал да хвърля бутилки по Ж. Т. Т. от гр. Пловдив, с когото впоследствие се сбиват. Въпреки полицейските разпореждания ударил Ж. Т. Т.. При отвеждането му в РУП - Ивайловград започнал да рита с крака вратите на тоалетната. След като бил изведен от нея започнал да плюе и псува по полицаите, ритал столовете, масите и саксиите в коридора на полицейското управление, счупил едно стъкло на прозореца на РУП - Ивайловград, което наложило да му бъде поставен усмирителен пояс. При отвеждането му в Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - Ивайловград, ритнал вратата на центъра, с обяснението, че мразил това заведение. В Акта нарушителят записал, че не бил виновен, че някой го мрази.
С действията си възмутил гражданите присъстващи на рок концерта "Юлско лято", както и полицейските служители.
Нарушителят в съдебно заседание дава обяснения, че действително извършил тези действия, но защото бил подразнен първо от Ж. Т., а след това от полицейските служители. Бил употребил алкохол - 2-3 чаши ракия и 4-5 бутилки бира. Не бил хвърлял бутилки, по хора, а изпуснал една бутилка докато играл.
Районна прокуратура уведомена, не се представлява.
От обясненията на нарушителя в съдебно заседание, приетите като доказателства писмени обяснения на свидетелите Т., Т., Ч. и С. и показанията на свидетелите Т., С. и А., дадени в съдебно заседание, се установи, че на 02.07.2011 г. нарушителят бил на организиран от Община Ивайловград рок концерт "Юлско утро" в местността парк "Дупката" в гр. Ивайловград. Там били и свидетелите Тютюнджиев и Тодоров, които заедно със свои приятели седели на една от масите. нарушителят употребил значително количество алкохол - 2-3 чаши ракия и 4 - 5 бутилки бира. По едно време, около 02.20 часа, нарушителят докато танцувал изпуснал стъклена бутилка бира, която паднала и се счупила в непосредствена близост до свидетеля Т.. Последният отишъл до нарушителят и го предупредил да внимава. След това седнал обратно на масата. Тогава нарушителят отишъл при Т. и между двамата започнала кавга. Нарушителят внезапно ударил по лицето Тодоров, който както седял на стола си паднал назад на земята. Станал и двамата се сбили. Намесили се хора да ги разтърват. В този момент там били и свидетелите Ч., С. и А., полицейски служители при РУП - Ивайловград, който били изпратени да предупредят мотоциклетистите намиращи се на концерта, да преустановят форсирането на мотоциклетите си, с което нарушавали нощната тишина. Когато видели сбиването полицейските служители веднага се намесили. Отстранили двамата биещи се един от друг и се заели да изяснят причината за сбиването. В този момент нарушителят внезапно нападнал и нанесъл пореден удар в лицето на свидетеля Тодоров, който се бил успокоил и давал обяснения на полицаите. Свидетелите задържали нарушителя, който започнал да буйства и с усилия го вкарали в полицейския автомобил, с който го отвели в РУП - Ивайловград, където бил отведен и свидетелят Т.. Свидетелят Т. и свидетелят Ч. дали обяснения по случая, а И. продължавал да буйства. Драскал върху дадените му листи хартия и ги хвърлял. Поискал да посети толетната, но вътре започнал да рита вратите. Излизайки от тоалетната започнал да буйства още по интензивно. Псувал, обиждал полицаите, наричайки ги "путки" и "боклуци", плюел върху
  полицай А., докато се опитвали да го усмирят. Накрая с големи усилия те успели да закачат белезниците му за тръба на парно, но нарушителят с главата си счупил стъкло на прозорец на РУП - Ивайловград. За това полицаите му поставили усмирителен пояс. Отвели нарушителя до центъра за спешна медицинска помощ - Ивайловград за освидетелстване, но на входа нарушителя ритнал входната врата на ЗСМП с обяснението, че не му харесва това заведение.
Свидетелите са възмутени от действията на нарушителя.
Тази фактическа обстановка, съдът установи и прие след анализ на гласни и писмени доказателства - обясненията на нарушителя и на свидетелите, приетите писмени доказателства.
Съдът не кредитира с доверие обясненията на И., че бил провокиран с обидни думи от свидетеля Т., както и от свидетеля Атанасвов, като съдът ги приема като израз на защитна позиция. Тези обяснения не се подкрепят от обясненията на свидетелите, които са единни, непротиворечиви и логични, поради което се кредитират с доверие от съда.
Съдът намира, че по описания начин на 02.07.2011 г., около 02.20 часа М. И. И. е извършил хулигански прояви по чл. 1, ал. 2 УБДХ под формите на:
1 - скарване и сбиване на публично място - гр. Ивайловград, местността "Дупката" пред повече хора събрали се на организиран рок концерт "Юлско утро", с които се нарушава общественият ред и спокойствие;
2 - хулиганска проява в гр. Ивайловград, в РУП - Ивайловград, изразяваща се оскърбително отношение и държане към органите на властта - полицаите А., С., Ч., като отправял към тях псувни, обиди наричайки ги "путки" и "боклуци" и плюел върху полицай Атанасов, в качеството им на органи на властта, с което демонстрирал недопустимо незачитане на държавните институции.
Нарушенията, предвид характера им и конкретните проявни форми са към висока степен тежест за този вид административни нарушения.
С оглед на така изложеното и за постигане на целите на личната и генерална превенция - превъзпитание на нарушителя и предотвратяване на други подобни прояви от него и други граждани, като взе предвид липсата на други противообществени прояви, съдът намира, че на нарушителя М. И. И., следва да бъдат наложено наказания:
1. За нарушението изразяващо се в скарване и сбиване на публично място - гр. Ивайловград, местността "Дупката" пред повече хора събрали се на организиран рок концерт "Юлско утро", с които се нарушава общественият ред и спокойствие - "Задържане в поделение на МВР" за срок от 5 денонощия;
2. За нарушението изразяващо се в хулиганска проява в гр. Ивайловград, в РУП - Ивайловград, изразяваща се оскърбително отношение и държане към органите на властта - полицаите Атанасов, Стратиев, Чакъров, като отправял към тях псувни, обиди и плюел върху полицай Атанасов, в качеството им на органи на властта, с което демонстрирал недопустимо незачитане на държавните институции - "Задържане в поделение на МВР" за срок от 10 денонощия;
Съдът счита, че така определените наказания по вид и размер са най - подходящи за въздействие върху нарушителя и ще го мотивират към зачитане на законността и обществения ред.

 

15

НАХД No 88/2011, I състав

Административни дела

КМЕТА НА ОБЩИНА - ИВАЙЛОВГРАД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИТ -ХАСКОВО,
К.А.К.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 19.10.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 26 -2600748 /23.06.2011г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Хасково, с което на Община – Ивайловград, Булстат 000235870, в качеството й на работодател, представлявана от Стефан Иванов Танев - кмет, ЕГН **********, за това, че не е изпълнила задължението си по чл.62 ал.3 предл.1 КТ, в тридневен срок от сключване на трудов договор №23/01.03.2011г. с лицето Дончо Димитров Добрев, ЕГН **********, да изпрати уведомление до съответната ТД на НАП, на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 предл. 2-ро от КТ, е наложена имуществена санкция от 2000лв., като определя размера й на 1 500лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
 

16

НАХД No 89/2011, II състав

Административни дела

КМЕТА НА ОБЩИНА - ИВАЙЛОВГРАД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИТ -ХАСКОВО,
К.А.К.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 03.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯВА НП № 26-2600745 от 24.06.2011 г. на Директор на Д”ИТ” - Хасково, с което на Община Ивайловград с БУЛСТАТ: 000235870, в качеството й на работодател, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 2000.00 лева на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3, пр. 4 от Кодекса на труда, за нарушение на разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложеното наказание "Имуществена санкция" от 2000.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

17

НАХД No 90/2011, I състав

Административни дела

КМЕТА НА ОБЩИНА - ИВАЙЛОВГРАД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИТ -ХАСКОВО,
К.А.К.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 31.10.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-изменено ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 26 - 2600749 /23.06.2011г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Хасково, с което на Община – Ивайловград, Булстат 000235870, в качеството й на работодател, представлявана от Стефан Иванов Танев - кмет, ЕГН **********, за това, че не е изпълнила задължението си по чл.62 ал.3 предл.1 КТ, в тридневен срок от сключване на трудов договор №22/01.03.2011г. с лицето Соня Иванова Абаджиева, ЕГН **********, да изпрати уведомление до съответната ТД на НАП, на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 предл. 2-ро от КТ, е наложена имуществена санкция от 2000лв., като определя размера й на 1 500лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.


 

18

НАХД No 91/2011, II състав

Административни дела

Г.Р.Р.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ГР.ИВАЙЛОВГРАД,
Х.Г.Х.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Определение от 02.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
Прекратява НАХД № 91/ 2011 г. по описа на ИРС.Определението подлежи на обжалване пред ХОС В 7 дневен срок ,считано от днес.
 

19

НОХД No 112/2011, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

И.К.К.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Ивайловград представлявана от Прокурор Невена Моралиева, адв. П.К. и подсъдимия И.К.К. споразумение, по бързо производство № 120/2011 г. по описа на РУна МВР - Ивайловград , като

ПРИЗНАВА И.К.К. , роден на *** *** кладенец, Хасковска област, живущ *** българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, пенсионер по болест, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2011 година в град Ивайловград, област Хасковска, по улица «Съединение » управлявал МПС- Лек автомобил « Форд Фиеста » с ДК № Х 5402 ВМ , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда- 2,79 на хиляда, установено по надлежен ред, а именно с техническо средство “ Дрегер 7410 плюс “, с фабр.№ ARRK0636 , поради което и на основание чл.343 б ал.1 , вр. чл.55 ал.1 т.2 буква б от НК , му налага наказание ”ПРОБАЦИЯ , включваща следните пробационни мерки:
1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично, за срок от шест месеца, и
2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца, като срещите да бъдат планирани или извънредни по искане на пробационния служител или осъдения.
На основание чл.343 “Г” от НК на обвиняемия И.К.К. се налага „ Лишава от правото да управлява моторно превозно средство” за срок от 4 / четири / месеца .

С оглед постигнатото споразумение между страните по делото , както и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал.7 , вр. с чл. 24, ал.3 от НПК съдът намира , че наказателното производство по НОХД № 112/2011 г. на РС- Ивайловград следва да бъде прекратено, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 112/ 2011 година по описа на РС-Ивайловград, водено срещу подсъдимия И.К.К., със снета по-горе самоличност, за престъпление по чл. 343 Б, ал. 1 от НК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
На основание чл. 309, ал.2, вр. с ал.1 от НПК Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка”, спрямо подсъдимия И.К.К..
Определението подлежи на незабавно изпълнение.
Определението подлежи на обжалване и протест пред ХОС в 7 – дневен срок, считано от днес.
ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 13.50 часа.
Протоколът се изготви на 10.11.2011 година.

И.К.К.
 

20

НОХД No 113/2011, II състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

Б.М.Х.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОДОБРЯВА окончателният вариант на постигнатото между прокурор Невена Моралиева и адв. К. *** - защитник на обвиняемият Б.М.Х., споразумение за решаване на делото в досъдебното производство № 86/2011 г. по описа на РУП - Ивайловград, за следното:
ПРИЗНАВА Б.М.Х. с ЕГН: **********, роден на *** *** рид, обл. Хасково, улица «Първа» № 28, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2011 година в село Черни рид, област Хасковска, в дома си, находящ се на улица «Първа» № 28, държи огнестрелно оръжие – гладкоцевна ловна пушка с открит курок, марка «SARALLAR AVTUFEK SANAYІІ“ модел “TS 870 TM NBD“ сериен № 61, 12–ти ловен калибър, без да има за това надлежно разрешение, с което е осъществил от обективна и субективна страна при форма на вина пряк умисъл, състава на престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК,
поради което и на основание чл. 339, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1, вр. чл. 54 от НК му се налага наказание "Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наказанието "Лишаване от свобода" се отлага за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 53, ал. 2, буква “а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата. огнестрелното оръжие – гладкоцевна ловна пушка с открит курок, марка «SARALLAR AVTUFEK SANAYІІ“, модел “TS 870 TM NBD“, сериен № 61, 12–ти ловен калибър.
По делото няма причинени имуществени вреди и не са сторени разноски.
Като взе предвид така постигнатото споразумение между страните по делото, както и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал. 7, вр.с чл. 24, ал. 3 от НПК съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 113/2011 година на Районен съд-Ивайловград следва да бъде прекратено, поради което


О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД 113/2011 г на Районен съд - Ивайловград.
Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Б.М.Х.