РАЙОНЕН СЪД - ГР.ИВАЙЛОВГРАД
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2011г. до 30.11.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 104/2010, II състав

Облигационни искове

Д.К.С.

К.Д.С.,
Е.Д.С.,
С.Д.С.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 24.11.2011г.
РАЗВАЛЯ сключеният между Д.К.С. с ЕГН: ********** ***, като прехвърлител и К.Д.С. с ЕГН: **********, като приобритател, по време на брака му с Е.Д.С. с ЕГН: ********** ***, договор за прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот - дворно място в гр. Ивайловград с площ от 582 /петстотин осемдесет и два/ кв. м., съставляващо по регулационният план на гр. Ивайловград парцел VIII-18 /осем-осемнадесети/, в квартал 89 /осемдесет и девет/, ведно с построените в имота жилищна сграда с висок приземен етаж и етаж със застроена площ от 74 /седемдесет и четири/ кв. м. и гараж, при граници: улица, Михаил Тенев и Тушка Кръстева, обективиран в Нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 2, том I, № 4/87 год. на съдия при Районен съд - Ивайловград, вписан с вх. № 13 на парт, кн. том Xa, стр. 464 от 1987 г., до размер на 3/6 идеални части, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над уважения размер до претендираните 4/6 идеални части.
ПРИЗНАВА на К.Д.С. с ЕГН: ********** и Е.Д.С. с ЕГН: ********** ***, право на задържане върху 3/6 идеални части от недвижим имот - дворно място в гр. Ивайловград с площ от 582 кв. м., съставляващо по регулационният план на гр. Ивайловград парцел VIII-18, в квартал 89, ведно с построените в имота жилищна сграда с висок приземен етаж и етаж със застроена площ от 74 кв. м. и гараж, при граници: улица, Михаил Тенев и Тушка Кръстева, до заплащане на сумата 2088,50 /две хиляди осемдесет и осем лева и петдесет стотинки/ лева, съставляваща половината от стойността на извършени подобрения в имота, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователно възражението за право на задържане в останала част над уважения размер до претендираните 7036 лева представляващи половината от твърдените подобрения в размер на 14072 лева.
ОСЪЖДА К.Д.С. с ЕГН: ********** и Е.Д.С. с ЕГН: ********** ***, да заплатят на Д.К.С. с ЕГН: ********** ***, сторените разноски по делото в размер на 1537,44 /хиляда петстотин тридесет и седем лева и четиридесет и четири стотинки/ лева.
ОСЪЖДА Д.К.С. с ЕГН: ********** ***, да заплати на К.Д.С. с ЕГН: ********** и Е.Д.С. с ЕГН: ********** ***, сторените разноски по делото в размер на 150,24 /сто и петдесет лева и двадесет и четири стотинки/ лева.
ОСЪЖДА К.Д.С. с ЕГН: ********** и Е.Д.С. с ЕГН: ********** ***, да заплатят на Държавата по сметка на Районен съд – Ивайловград сумата 62,66 /шестдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/ лева за държавна такса.
ОСЪЖДА Д.К.С. с ЕГН: ********** ***, да заплати на на Държавата по сметка на Районен съд – Ивайловград сумата 20,88 /двадесет лева и осемдесет и осем стотинки/ лева за държавна такса.
Решението подлежи на обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчването му.

 

2

Гражданско дело No 120/2010, II състав

Облигационни искове

С.Д.Д.,
В.Д.К.

Д.Х.М.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 01.11.2011г.

ОТХВЪРЛЯ иска на С.Д.Д. с ЕГН: ********** и В.Д.К. с ЕГН: ********** ***, срещу Д.Х.М. с ЕГН: ********** ***, за постановяване на решение за обявяване на предварителния договор обективиран в Констативен протокол рег. № 1061, т. I-44 от 03.09.2010 г. съставен от Съдия по вписвания при РС – Ивайловград за покупко-продажба на 1/3 идеални части от нива от 2,380 дка, съставляваща по ПУП и попълнения кадастър на гр. Ивайловград, обл. Хасково поземлен имот 1113 и поземлен имот 1204 от квартал 34, от които са образувани:
1 - поземлен имот 1204 от кв. 34 бил с площ 600 кв. м. и за него бил отреден УПИ IV-1204 - незастроен, с неуредени сметки в сроковете по параграф 6, ал. 2 и ал. 4 от ПР на ЗУТ, при граници: улица, поземлен имот 1112, поземлен имот 1114, УПИ V и земеделски земи.
2 - урегулирани имоти от ПИ 1113 от кв. 34 по ПУП и попълнения кадастър на гр. Ивайловград: УПИ VI-1113 с площ 490 кв. м., незастроен, при граници: улица, УПИ VII, УПИ V и земеделски земи; УПИ VII-1113 с площ 590 кв. м., незастроен, при граници: улица, УПИ VI, УПИ VIII и земеделски земи; УПИ VIII-1113 с площ 700 кв. м., незастроен, при граници: улица, УПИ VII, УПИ IX и земеделски земи, за окончателен, като ищците бъдат осъдени да изпълнят насрещното си задължение - да заплатят сумата от 7000 лева на Д.Х.М. в законовия срок, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
ОСЪЖДА С.Д.Д. с ЕГН: ********** ***, да заплати на Д.Х.М. с ЕГН: ********** ***, сторените разноски по делото в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева за заплатено адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА В.Д.К. с ЕГН: ********** ***, да заплати на Д.Х.М. с ЕГН: ********** ***, сторените разноски по делото в размер на 250.00 /двеста и петдесет/ лева за заплатено адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчването му.


 

3

Гражданско дело No 30/2011, I състав

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО

Е.С.Д.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 03.11.2011г., в законна сила от 29.11.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Е.С.Д., с ЕГН: **********, че същият дължи на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" - ЕООД - гр.Хасково, ЕИК 126004284, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.""Сакар" № 2, представлявано от инж. Петко Георгиев, с ЕГН ********** - Управител, сумата от общо 246.39 лева, от които главница в общ размер на 192,59 лева, представляващ сбор от главници от фактури по партида 924/108 - за неизплатена стойност на предоставена на длъжника услуга за доставка на вода, пречистване и отвеждане на канални води през периода 16.10.2007г. до 17.09.2008г. и мораторна лихва в общ размер на 53.80 лева, представляваща сбор от мораторната лихва върху главниците от фактури по партида 924/108 за периода 16.10.2007г. до 27.12.2010г., в едно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението - 28.12.2010г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 125 лева, разноски по ЧГр.Д №128/2010г.
ОСЪЖДА Е.С.Д., с ЕГН: ********** да заплати на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - гр.Хасково ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.""Сакар", № 2, представлявано от инж. Петко Георгиев, с ЕГН **********, направените по настоящото исково производство разноски в размер на 225лв.
Решението подлежи на обжалване пред ОС – Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

4

Гражданско дело No 73/2011, I състав

Искове по СК

М.С.Н.

С.Г.И.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 08.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.С.Н., ЕГН ********** *** и С.Г.И., ЕГН ********** със същия адрес, сключен на 21.08.1994г. с Акт за граждански брак №0016/21.08.1994 г. на общ. Ивайловград по вина на ответника С.Г.И..
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака непълнолетно дете Гергана Стефанова Георгиева, ЕГН ********** на ищцата М.С.Н., ЕГН **********, като определя свободен режим на лични отношения между детето и ответника С.Г.И., ЕГН ********** .
ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на роденото от брака дете – Гергана Стефанова Георгиева, ЕГН **********, в размер на150лв., платима чрез ишцата, считано от завеждането на исковата претенция – 15.07.2011г. до навършване на пълнолетие или настъпване на друга изменяща или прекратяваща издръжката причина, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
След прекратяване на брака М.С.Н., ЕГН **********, да носи фамилнто име - Н..
ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН ********** да заплати на М.С.Н., ЕГН ********** сумата от 525.00 лева,разноски по делото.
ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на РС –Ивайловград държавна такса в размер на 197.80 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Хасковския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

5

Гражданско дело No 76/2011, I състав

Други дела

М.А.И.,
Ф.Я.И.

 

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 10.11.2011г., в законна сила от 30.11.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община – Ивайловград, че М.А.И., роден на ***г***, ЕГН ********** и Ф.Я.И., родена на ***г***, с ЕГН **********, са сключили граждански брак на 16.08.1980г. в с. Вис, за което е съставен АКТ №2/16.08.1980г. на кметство с.Гугутка, който е изгубен.
ПОСТАНОВАВА Община Ивайловград да състави Акт за граждански брак, сключен между М.А.И., роден на ***г***, ЕГН ********** и Ф.Я.И., родена на ***г***, с ЕГН **********, като в така съставения Акт за граждански брак, молителите следва да бъдат записани с имената М.А.И. и Ф.Я.И., като предбрачното фамилно име на молителката се запише РЕДЖЕБ.
Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община – Ивайловград за съставяне на акт за граждански брак и отразяване на фактите в регистрите за населението.
Решението подлежи на обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчване на преписи от решението на страните. 

6

Гражданско дело No 79/2011, I състав

Облигационни искове

ФРОМА - АЛЕКСАНДРОВ С-ИЕ СД

ВЕЗИР БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. ИВАЙЛОВГРАД

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 11.11.2011г.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “Везир-България” ЕООД с ЕИК 126730438, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, ул. “Любимец” 14, вх. В, ап. 31, че дължи на "Фрома – Александров С-ие” СД с ЕИК: 108049071, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. “Девети май” № 19, общо сумата от 2400.00 /две хиляди и четиристотин/ лева главница по договор за охрана, 48.00 /четиридесет и осем/ лева държавна такса и 300.00 /триста/ лева възнаграждение на юрисконсулт..
ОСЪЖДА “Везир-България” ЕООД с ЕИК 126730438, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, ул. “Любимец” 14, вх. В, ап. 31, да заплати на "Фрома – Александров С-ие” СД с ЕИК: 108049071, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. “Девети май” № 19, сторените разноски по делото - 48.00 /четиридесет и осем/ лева държавна такса.
Решението не подлежи на обжалване.

 

7

Гражданско дело No 85/2011, I състав

Облигационни искове

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Л.И.С.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 15.11.2011г., в законна сила от 15.11.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответникът Л.И.С., ЕГН **********,***, дължи на БНП “Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. “Младост” 4, Бизнес парк – София, сгр.14, представлявано от Луик Льо Пишу, сумата от 329.80/триста двадесет и девет и 0.80/ лева, представлявяща неизплатено задължение по договор за кредит за покупка на стоки и услуги, включваща 218.63/двеста и осемнадесет 0.63/ лева – главница, 26.96 /двадесет и шест и 0.96/лева - надбавка по чл.2 от договора, 84.21 / осемдесет и четири и 0.21/ лева - обезщетение за забава за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на кредита - месец февруари 2008г., до датата на подаване на заявлението, ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 13.04.2011г. - до окончателното им изплащане, както и държавна такса в размер на 25.00/двадесет и пет/ лв. и юристконсултско възнаграждение в размер на 100.00 / сто /лева.
ОСЪЖДА Л.И.С., ЕГН **********, да заплати на БНП “Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, ЕИК 130697606, направените по делото разноски в размер на 25 лева.
Решението не подлежи на обжалване.


 

8

Гражданско дело No 87/2011, I състав

Искове по СК

Д.Е.Р.

Е.Х.Р.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 17.11.2011г.
ИЗМЕНЯВА размера на присъдената с решение №41/2004г., постановено по гр.д.№815/98г. по описа на Кърджалийския РС, месечна издръжка, която Е.Х. Исмаил, ЕГН ********** е осъден да заплаща на непълнолетното си дете - Д.Е.Р., ЕГН **********, като го увеличава от 40 лева на 70 лева, платима чрез неговата майка - – Х.Р.Р., ЕГН **********, считано от завеждането на исковата претенция – 24.08.2011г. до навършване на пълнолетие или настъпване на друга изменяща или прекратяваща издръжката причина, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част за разликата от 70 до 80 лева, като неоснователен.
ОСЪЖДА Е.Х. Исмаил, ЕГН **********, да заплати по сметка на ИРС държавна такса в размер на 50 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 

9

Гражданско дело No 88/2011, I състав

Искове по КТ

Р.К.Х.

РУЖЕ ТЕКСТИЛ ООД ГР. ИВАЙЛОВГРАД

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯВА Заповед № 00000088/28.06.2011г., с която на основание чл.328, ал.1 т.5 от КТ е прекратено трудовото правоотношение с Р.К.Х., ЕГН ********** *** на длъжност ”оператор на шевни машини” в “Руже текстил" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ивайловград, ул. „Драбишенско шосе", представлявано от Т.С.Д., като ПРИЗНАВА уволнението за незаконно.
ВЪЗСТАНОВЯВА Р.К.Х., ЕГН ********** на предишната й работа на длъжността ” Оператор на шевни машини” в “Руже текстил" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ивайловград, ул. „Драбишенско шосе".
ОТХВЪРЛЯ иска за присъждане на обезщетение по чл.344 1л.1 т.3 вр. с чл.225 ал.1 от КТ за времето, през което ищцата е останала без работа поради незаконно уволнение, считано от 30.06.2011г. до 16.11.2011г. в размер на 2088.75лева, ведно със законната лихва от завеждането на иска – 24.08.2011г. до окончателното изплащане на сумата, като недоказан.
ОСЪЖДА “Руже текстил" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ивайловград, ул. „Драбишенско шосе", представлявано от Т.С.Д., ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС – Ивайловград държавна такса за обективно съединените искове по чл.344 ал.1 т.1 и т.2 от КТ в размер на 160лева.
ОСЪЖДА Р. К.Х., ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РС – Ивайловград държавна такса върху цената на иска по чл.344 ал.1 т.3 вр. с чл.225 ал.1 от КТ в размер на 83 лв. и 100лв. за изготвената съдебно-счетоводна експертиза.
Решението подлежи на обжалване пред Хасковския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

10

Гражданско дело No 115/2011, I състав

Други дела

П.Т.З.

РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Определение от 09.11.2011г., в законна сила от 09.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производство по Гр.дело №115 по описа на РС – Ивайловград за 2011година.
ИЗПРАЩА Гр.дело №115 по описа на РС – Ивайловград на председателя на Окръжен съд – Хасково за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 

11

НОХД No 84/2011, I състав

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ИВАЙЛОВГРАД

Н.А.К.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Определение от 23.11.2011г.
ОСЪДЕНИЯТ Н.А.К. да изтърпи наложеното с присъда № 60/18.09.2008 г. по НОХД № 67/2008 г. на РС – Ивайловград в сила от 06.10.2008 г. наказание „Лишаване от свобода „ за срок от 3 месеца, отложено за срок от 3 години и приведено в изпълнение с Присъда № 105/ 28.09.2011 г. по НОХД № 84/2011 г. на РС- Ивайловград в затворническо общежитие от „Закрит тип” при „Строг” режим на изтърпяване.
Определението подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес по реда на гл. 21 от НПК.

Н.А.К.
 

12

НАХД No 89/2011, II състав

Административни дела

КМЕТА НА ОБЩИНА - ИВАЙЛОВГРАД

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИТ -ХАСКОВО,
К.А.К.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 03.11.2011г., в законна сила от 23.11.2011г.
НП-изменено
ИЗМЕНЯВА НП № 26-2600745 от 24.06.2011 г. на Директор на Д”ИТ” - Хасково, с което на Община Ивайловград с БУЛСТАТ: 000235870, в качеството й на работодател, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 2000.00 лева на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3, пр. 4 от Кодекса на труда, за нарушение на разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложеното наказание "Имуществена санкция" от 2000.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

13

НАХД No 91/2011, II състав

Административни дела

Г.Р.Р.

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ГР.ИВАЙЛОВГРАД,
Х.Г.Х.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Определение от 02.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
Прекратява НАХД № 91/ 2011 г. по описа на ИРС.Определението подлежи на обжалване пред ХОС В 7 дневен срок ,считано от днес.
 

14

НАХД No 100/2011, I състав

Административни дела

ЗЛАТИ ВЛАДО ЕООД С. ТИХОМИР ОБЩ. КИРКОВО

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР.ХАСКОВ,
А.И.Т.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 11.11.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 26 - 2600770 от 25.07.2011г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда” - Хасково, с което на “ ЗЛАТИ ВЛАДО" ЕООД, със седалище и адрес на управление – с.Тихомир, общ.Кирково, БУЛСТАТ 201410207, представлявано от З.Г.С., ЕГН **********, управител, на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.3 предл.І - во от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв. за извършено нарушение на чл.62 ал.1 от КТ във вр. с чл.1 ал.2 от КТ, за това, че в качеството му на работодател е наел на работа лицето Елена Петрова Ташкова, с ЕГН **********, на длъжност “барман” в снек – бар “Натали”, стопанисван от “ ЗЛАТИ ВЛАДО" ЕООД, находящ се в гр.Ивайловград, ул.”Л.Каравелов”, №7, без да е сключил с него трудов договор в писмена форма, в нарушение на изискването отношенията при предоставяне на работна сила да се уреждат само като трудови отношения, като на основание чл.415 В от КТ определя имуществената санкция в размер на 100 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. 

15

НАХД No 104/2011, II състав

Административни дела

П.И.Б.

НАЧАЛНИК СЕКТОР - ХАСКОВО ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
П.В.С.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 17.11.2011г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НП № Х-36-ЮЦР-29 от 14.04.2011 г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район, с което на П.И.Б. с ЕГН: ********** е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 1000.00 лева на основание чл. 232, ал. 2 от Закон за устройство на територията.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 

16

НОХД No 112/2011, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

И.К.К.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Ивайловград представлявана от Прокурор Невена Моралиева, адв. П.К. и подсъдимия И.К.К. споразумение, по бързо производство № 120/2011 г. по описа на РУна МВР - Ивайловград , като

ПРИЗНАВА И.К.К. , роден на *** *** кладенец, Хасковска област, живущ *** българин, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, пенсионер по болест, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2011 година в град Ивайловград, област Хасковска, по улица «Съединение » управлявал МПС- Лек автомобил « Форд Фиеста » с ДК № Х 5402 ВМ , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда- 2,79 на хиляда, установено по надлежен ред, а именно с техническо средство “ Дрегер 7410 плюс “, с фабр.№ ARRK0636 , поради което и на основание чл.343 б ал.1 , вр. чл.55 ал.1 т.2 буква б от НК , му налага наказание ”ПРОБАЦИЯ , включваща следните пробационни мерки:
1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес” с периодичност два пъти седмично, за срок от шест месеца, и
2. „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от шест месеца, като срещите да бъдат планирани или извънредни по искане на пробационния служител или осъдения.
На основание чл.343 “Г” от НК на обвиняемия И.К.К. се налага „ Лишава от правото да управлява моторно превозно средство” за срок от 4 / четири / месеца .

С оглед постигнатото споразумение между страните по делото , както и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал.7 , вр. с чл. 24, ал.3 от НПК съдът намира , че наказателното производство по НОХД № 112/2011 г. на РС- Ивайловград следва да бъде прекратено, поради което
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 112/ 2011 година по описа на РС-Ивайловград, водено срещу подсъдимия И.К.К., със снета по-горе самоличност, за престъпление по чл. 343 Б, ал. 1 от НК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
На основание чл. 309, ал.2, вр. с ал.1 от НПК Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение „Подписка”, спрямо подсъдимия И.К.К..
Определението подлежи на незабавно изпълнение.
Определението подлежи на обжалване и протест пред ХОС в 7 – дневен срок, считано от днес.
ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 13.50 часа.
Протоколът се изготви на 10.11.2011 година.

И.К.К.
 

17

НОХД No 113/2011, II състав

ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

Б.М.Х.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Споразумение от 10.11.2011г., в законна сила от 10.11.2011г.
ОДОБРЯВА окончателният вариант на постигнатото между прокурор Невена Моралиева и адв. К. *** - защитник на обвиняемият Б.М.Х., споразумение за решаване на делото в досъдебното производство № 86/2011 г. по описа на РУП - Ивайловград, за следното:
ПРИЗНАВА Б.М.Х. с ЕГН: **********, роден на *** *** рид, обл. Хасково, улица «Първа» № 28, български гражданин, с основно образование, безработен, женен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.07.2011 година в село Черни рид, област Хасковска, в дома си, находящ се на улица «Първа» № 28, държи огнестрелно оръжие – гладкоцевна ловна пушка с открит курок, марка «SARALLAR AVTUFEK SANAYІІ“ модел “TS 870 TM NBD“ сериен № 61, 12–ти ловен калибър, без да има за това надлежно разрешение, с което е осъществил от обективна и субективна страна при форма на вина пряк умисъл, състава на престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК,
поради което и на основание чл. 339, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1, вр. чл. 54 от НК му се налага наказание "Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.
На основание чл. 66, ал. 1 НК изпълнението на наказанието "Лишаване от свобода" се отлага за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 53, ал. 2, буква “а“ от НК ОТНЕМА в полза на Държавата. огнестрелното оръжие – гладкоцевна ловна пушка с открит курок, марка «SARALLAR AVTUFEK SANAYІІ“, модел “TS 870 TM NBD“, сериен № 61, 12–ти ловен калибър.
По делото няма причинени имуществени вреди и не са сторени разноски.
Като взе предвид така постигнатото споразумение между страните по делото, както и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал. 7, вр.с чл. 24, ал. 3 от НПК съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 113/2011 година на Районен съд-Ивайловград следва да бъде прекратено, поради което


О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД 113/2011 г на Районен съд - Ивайловград.
Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Б.М.Х.
 

18

НАХД No 115/2011, I състав

По УБДХ

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ИВАЙЛОВГРАД

Х.Т.З.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 22.11.2011г.
НАЛАГА на нарушителя Х.Т.З., ЕГН **********, женен, с основно образование, неосъждан, български гражданин, животновъд, на основание чл.1,ал.2 вр. с ал.1 от УБДХ, затова че на 09.10.2011г., е извършил непристойна проява на публично място, пред повече хора, в центъра на с.Хухла, като е демонстрирал оскърбително отношение и държане към гражданите, изразяващо се в скарване и отправяне на обиди към Д
.К. Д., ЕГН **********,***, наказание “Глоба” в размер на 100 лева.
Решението подлежи на обжалване пред АС - Хасково в 14 дни, считано от днес.


Х.Т.З.