РАЙОНЕН СЪД - ГР.ИВАЙЛОВГРАД
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.09.2011г. до 01.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 26/2011, II състав

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО

И.С.И.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 28.09.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.С.И. с ЕГН: ********** ***, че дължи на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сумата от общо 586.14 /петстотин осемдесет и шест лева и четиринадесет стотинки/ лева, от които: главница в общ размер на 428.02 /четиристотин двадесет и осем лева и две стотинки/ лева, представляваща сбор от главници от фактури по партида 924/20 издадени през периода 10.10.2006 – 18.03.2008 г. за неплатена стойност на предоставена на длъжника услуга за доставка на вода, пречистване и отвеждане на канални води през периода 07.09.2006 г. – 08.03.2008 г.; лихва за забава в общ размер на 158.12 /сто петдесет и осем лева и дванадесет стотинки/ лева, представляваща сбор от мораторните лихви върху главниците от фактури по партида 924/20 за периода 10.11.2006 г. – 27.12.2010 г.; ведно със законната лихва върху главницата 428.02 лева от датата на подаване на заявлението по 410 ГПК в РС - Ивайловград – 28.12.2010 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото /Ч. гр. д. № 137/2010 г. по описа на ИРС/ разноски – 25.00 /двадесет и пет/ лева за държавна такса и 100.00 /сто/ лева за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА И.С.И. с ЕГН: ********** ***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сторените разноски по делото - сумите 40.00 /четиридесет/ лева за заплатени държавни такси и 100.00 /сто/ лева адвокатско възнаграждение
Решението не подлежи на обжалване.

 

2

Гражданско дело No 32/2011, II състав

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО

С.М.Х.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 29.09.2011г., в законна сила от 29.09.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.М.Х. с ЕГН: ********** ***, че дължи на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сумата от общо 225.85 /двеста двадесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, от които: главница в общ размер на 179.49 /сто седемдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ лева, представляваща сбор от главници от фактури по партида 924/36 издадени през периода 20.09.2007 г. - 27.10.2010 г. за неплатена стойност на предоставена на длъжника услуга за доставка на вода, пречистване и отвеждане на канални води през периода 07.08.2007 г. – 10.10.2010 г.; лихва за забава в общ размер на 46.36 /четиридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ лева, представляваща сбор от мораторните лихви върху главниците от фактури по партида 924/36 за периода 20.10.2007 г. – 27.12.2010 г.; ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението по 410 ГПК в РС - Ивайловград – 28.12.2010 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото /Ч. Гр. Д. № 135/2010 г. по описа на ИРС/ разноски – 25 лева за държавна такса и 100 лева за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА С.М.Х. с ЕГН: ********** ***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сторените разноски по делото - сумите 40.00 /четиридесет/ лева за заплатени държавни такси и 100.00 /сто/ лева адвокатско възнаграждение
Решението не подлежи на обжалване.

 

3

НАХД No 90/2010, II състав

Административни дела

Р.Р.Д.

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ "ИТ" - КЪРДЖАЛИ

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 12.08.2011г., в законна сила от 15.09.2011г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА НП № 09-09001182 от 08.11.2010 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Кърджали, с което на ЕТ "Роко – Р
." - с. Железино ЕИК: 108541208, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 3000 лева на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3, пр. 1 от Кодекса на труда, за нарушение на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от КТ, като НАМАЛЯВА наложеното наказание "Глоба" от 3000 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

4

НАХД No 101/2010, I състав

Административни дела

А.Т.Б.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ХАСКОВО ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
Д.Б.Б.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 25.05.2011г., в законна сила от 08.09.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № Х – 65 - 53/14.12.2010г. на началник — сектор — гр.Хасково при РДНСК –Южен централен район, с което на А.Т.Б., ЕГН **********,***, за нарушение разпоредбите на чл.178 ал.1 от ЗУТ, на основание чл.233 от ЗУТ е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС -Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

5

НАХД No 21/2011, I състав

Административни дела

Н.В.К.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ХАСКОВО ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
М.Т.М.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 25.05.2011г., в законна сила от 08.09.2011г.
НП-отменено
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № Х – 42 - 28/26.11. 2010г. на началник — сектор — гр.Хасково при РДНСК –Южен централен район, с което на Н.В.К., ЕГН **********,***, за нарушение разпоредбите на чл.178 ал.1 от ЗУТ, на основание чл.233 от ЗУТ е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС -Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

6

НАХД No 23/2011, I състав

Административни дела

З.И.Б.

НАЧАЛНИК СЕКТОР ХАСКОВО ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
Д.Б.Б.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 25.05.2011г., в законна сила от 19.09.2011г.
НП-отменено ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № Х – 76 - 63/14.12.2010г. на началник — сектор — гр.Хасково при РДНСК –Южен централен район, с което на З.И. Бахчеванов, ЕГН **********,***, за нарушение разпоредбите на чл.178 ал.1 от ЗУТ, на основание чл.233 от ЗУТ е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС -Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

7

НОХД No 103/2011, II състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

С.Д.М.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Споразумение от 27.09.2011г., в законна сила от 27.09.2011г.
О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА окончателният вариант на постигнатото между прокурор Н
. . и адв. К. *** - защитник на обвиняемият С.Д. М., споразумение за решаване на делото в досъдебното производство № 102/2011 г. по описа на РУП - Ивайловград, за следното:
ПРИЗНАВА С.Д. М. с ЕГН: **********, роден на *** ***, живеещ в с. Лясково, обл. Кърджали, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2011 г. в гр. Ивайловград, по улица „Армира” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Корса”, с ДК № К 7393 АС, собственост на Юрфет М. *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 234/12.09.2011 г. на ОД МВР Хасково, с което е осъществил от обективна и субективна страна при форма на вина евентуален умисъл, състава на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК,
поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 54 от НК му се налага наказание "Пробация” със следните пробационни мерки:
1. "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 /шест/ месеца, а именно явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично;
2. "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 /шест/ месеца, като срещите да бъдат планирани или извънредни по искане на пробационния служител или осъдения.
На основание чл. 343г от НК на С.Д. М. се налага и наказание "Лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца.
По делото няма причинени имуществени вреди и не са сторени разноски.
Като взе предвид така постигнатото споразумение между страните по делото, както и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал. 7, вр.с чл. 24, ал. 3 от НПК съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 103/2011 година на Районен съд-Ивайловград следва да бъде прекратено, поради което


О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД 103/2011 г на Районен съд - Ивайловград.
Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
На основание чл.309, ал.2, вр. ал.1 от НПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “Подписка”, спрямо обвиняемият С.Д. М..
Определението подлежи на незабавно изпълнение.
Определението подлежи на обжалване и протест пред Хасковски окръжен съд в 7 – дневен срок, считано от днес.
ПРОТОКОЛА се написа в съдебно заседание.
ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 13.30 часа.

С.Д.М.