РАЙОНЕН СЪД - ГР.ИВАЙЛОВГРАД
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2011г. до 01.10.2011г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 26/2011, II състав

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО

И.С.И.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 28.09.2011г., в законна сила от 28.09.2011г.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.С.И. с ЕГН: ********** ***, че дължи на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сумата от общо 586.14 /петстотин осемдесет и шест лева и четиринадесет стотинки/ лева, от които: главница в общ размер на 428.02 /четиристотин двадесет и осем лева и две стотинки/ лева, представляваща сбор от главници от фактури по партида 924/20 издадени през периода 10.10.2006 – 18.03.2008 г. за неплатена стойност на предоставена на длъжника услуга за доставка на вода, пречистване и отвеждане на канални води през периода 07.09.2006 г. – 08.03.2008 г.; лихва за забава в общ размер на 158.12 /сто петдесет и осем лева и дванадесет стотинки/ лева, представляваща сбор от мораторните лихви върху главниците от фактури по партида 924/20 за периода 10.11.2006 г. – 27.12.2010 г.; ведно със законната лихва върху главницата 428.02 лева от датата на подаване на заявлението по 410 ГПК в РС - Ивайловград – 28.12.2010 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото /Ч. гр. д. № 137/2010 г. по описа на ИРС/ разноски – 25.00 /двадесет и пет/ лева за държавна такса и 100.00 /сто/ лева за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА И.С.И. с ЕГН: ********** ***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сторените разноски по делото - сумите 40.00 /четиридесет/ лева за заплатени държавни такси и 100.00 /сто/ лева адвокатско възнаграждение
Решението не подлежи на обжалване.

 

2

Гражданско дело No 31/2011, II състав

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО

Н.Ш.М.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 29.09.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Ш.М. с ЕГН: ********** ***, че дължи на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сумата от общо 225.06 /двеста двадесет и пет лева и шест стотинки/ лева, от които: главница в общ размер на 206.02 /двеста и шест лева и две стотинки/ лева, представляваща сбор от главници от фактури по партида 924/98 издадени през периода 21.10.2008 – 27.10.2010 г. за неплатена стойност на предоставена на длъжника услуга за доставка на вода, пречистване и отвеждане на канални води през периода 10.09.2008 г. – 10.10.2010 г.; лихва за забава в общ размер на 19.04 /деветнадесет лева и четири стотинки/ лева, представляваща сбор от мораторните лихви върху главниците от фактури по партида 924/98 за периода 27.11.2008 г. – 27.12.2010 г.; ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението – 28.12.2010 г. по Ч. гр. д № 132/2010 г. по описа на ИРС, до окончателното изплащане, както и направените по делото /Ч. гр. д. № 132/2010 г. по описа на ИРС/ разноски – 25.00 /двадесет и пет/ лева за държавна такса и 100.00 /сто/ лева за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Н.Ш.М. с ЕГН: ********** ***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сторените разноски по делото - сумите 40.00 /четиридесет/ лева за заплатени държавни такси и 100.00 /сто/ лева адвокатско възнаграждение
Решението не подлежи на обжалване.

 

3

Гражданско дело No 32/2011, II състав

Облигационни искове

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ХАСКОВО

С.М.Х.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 29.09.2011г., в законна сила от 29.09.2011г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.М.Х. с ЕГН: ********** ***, че дължи на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сумата от общо 225.85 /двеста двадесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки/ лева, от които: главница в общ размер на 179.49 /сто седемдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ лева, представляваща сбор от главници от фактури по партида 924/36 издадени през периода 20.09.2007 г. - 27.10.2010 г. за неплатена стойност на предоставена на длъжника услуга за доставка на вода, пречистване и отвеждане на канални води през периода 07.08.2007 г. – 10.10.2010 г.; лихва за забава в общ размер на 46.36 /четиридесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ лева, представляваща сбор от мораторните лихви върху главниците от фактури по партида 924/36 за периода 20.10.2007 г. – 27.12.2010 г.; ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението по 410 ГПК в РС - Ивайловград – 28.12.2010 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото /Ч. Гр. Д. № 135/2010 г. по описа на ИРС/ разноски – 25 лева за държавна такса и 100 лева за адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА С.М.Х. с ЕГН: ********** ***, да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД с ЕИК: 126004284, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Сакар” № 2, сторените разноски по делото - сумите 40.00 /четиридесет/ лева за заплатени държавни такси и 100.00 /сто/ лева адвокатско възнаграждение
Решението не подлежи на обжалване.

 

4

Гражданско дело No 62/2011, II състав

Искове по СК

Е.М.Ю.,
С.М.Ю.

Х.Р.Х.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 21.09.2011г.

ИЗМЕНЯ размера на издръжката присъдена по гр. д. № 32/2005 г. на РС - Ивайловград, като:
ОСЪЖДА Х
. Р. Й.с ЕГН: ********** ***, да заплаща на Е.М.Ю. с ЕГН: ********** чрез нейния баща и законен представител М.Ю.Ю. с ЕГН: ********** ***, вместо по 30 лева по 67.50 /шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева считано от датата на подаване на исковата молба – 25.05.2011 г. до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от датата на падежа, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата между уважения размер от 67.50 лева до пълният претендиран размер от 90 лева, като неоснователен;
ОСЪЖДА Х
. Р. Й. с ЕГН: ********** ***, да заплаща на С.М.Ю. с ЕГН: **********, чрез нейния баща и законен представител М.Ю.Ю. с ЕГН: ********** ***, вместо по 30 лева по 67.50 /шестдесет и седем лева и петдесет стотинки/ лева считано от датата на подаване на исковата молба – 25.05.2011 г. до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от датата на падежа като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата между уважения размер от 67.50 лева до пълният претендиран размер от 90 лева, като неоснователен.
ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението относно присъдените издръжки.
ОСЪЖДА Хамиде Р. Йорданова с ЕГН: ********** *** да заплати на Държавата по сметка на РС – Ивайловград сумата 194.40 лева за държавна такса.
Решението подлежи на обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от посочения в съдебно заседание ден на обявяването му - 26.09.2011 г..


 

5

НОХД No 84/2011, I състав

Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ИВАЙЛОВГРАД

Н.А.К.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Присъда от 28.09.2011г.
ПРИЗНАВА Н.А.К., роден на ***г***, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан, безработен, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 21.02.2011г. в с. Сив кладенец, общ.Ивайловград, обл.Хасково, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – “ВАЗ 2105” с ДК№ Х 76 25 АХ от владението на А.Д.В. ***, без негово съгласие с намерение да го ползва, от което е последвала повреда на превозното средство на стойност 153 лв. и то е изоставено без надзор, за което и на основание чл.346 ал.2 т.1, предл. 1 и 2 във вр. с чл.346 ал.1 във вр.с чл.54 ал.1 от НК му налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година, като на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС определя “Строг” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.
На основание чл.68 ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наказанието, наложено на подсъдимия с Присъда № 60/18.09.2008г. по НОХД № 67/2008г. на ИРС, влязла в сила на 6.10.2008г., с която е определено наказание “Лишаване от свобода “ за срок от 3 месеца, чието изпълнение е отложено за 3 години.

ОСЪЖДА Н.А.К., със снета по делото самоличност да заплати на Г.А.В. сумата от 200лв., обезщетение за претърпените от престъплението имуществеви щети, а по сметка на ИРС сумата от 50 лева.
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15 дневен срок пред ХОС,считано от днес.

Н.А.К.
 

6

НОХД No 95/2011, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ИВАЙЛОВГРАД

Е.С.Б.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Споразумение от 21.09.2011г.

ОДОБРЯВА постигнатото между Д. ЧОРБАДЖИЕВ – Районен прокурор в Районна прокуратура - Ивайловград – от една страна и от друга страна –ВАЛЕНТИНА КАТРАНДЖИЕВА - Адвокат от Хасковска адвокатска колегия -защитник на подсъдимия Е.С.Б. , споразумение за решаване на делото по ДП № 59/2011 г по описа на РУП гр.Ивайловград, за следното :

ПРИЗНАВА Е.С.Б. – роден на ***г***, общ. Ивайловград, български гражданин, с основно образование, женен, собственик на фирма „ЕТ- Б.-Е.Б.”, неосъждан, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.03.2011 г. в гр. Ивайловград по улица „Капитан Петко Войвода” е управлявал МПС – лек автомобил “Форд Сиера” с рег. № Х 4780 АХ с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,84 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол от химическа експертиза №135/02.05.2011г. от НТЛ на ОД на МВР- гр. Хасково,с което е осъществил от обективна и субективна страна при форма на вина евентуален умисъл ,състава на престъпление по чл. 343 б ,ал.1 от НК ,поради което и на основание чл. 343б ,ал.1, вр. с чл. 55,ал.1 , т.2,б. „б от НК му налага наказание ” ПРОБАЦИЯ” изразяващо се в следните пробационни мерки :
1.”Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност 2 /два / пъти седмично.
2.”Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6/шест/ месеца по настоящ адрес на подсъдимия,планирани или извънаредни по искане на пробационния служител или осъдения.
На основание чл. 343 г от НК на Е.С.Б. се налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС „ за срок от 5 /пет/ месеца/, като се зачита времето, през което е бил лишен по административен ред от правото да управлява МПС, считано от 18.03.2011 г.
По делото няма направени разноски.
От престъплението няма причинени имуществени вреди.

С оглед постигнатото споразумение между страните по делото,както и съобразно разпоредбите на чл. 382,ал.7, вр. с чл. 24 ,ал.3 от НПК съдът намира,че наказателното производство по НОХД № 95 / 2011 година на Районен съд-Ивайловград следва да бъде прекратено,поради което

О П Р ЕД Е Л И :


ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 95 /2011 г. на Районен съд –Ивайловград.

Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
На основание чл. 309 ,ал.2 ,вр. с ал. 1 от НПК Съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение ”Подписка” ,спрямо подсъдимия на Е.С.Б..
Определението подлежи на незабавно изпълнение.
Определението подлежи на обжалване и протест п ред ХОС в 7 дневен срок , считано от днес.
ПРОТОКОЛЪТ се написа в съдебно заседание .
ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 10.00 часа.Е.С.Б.
 

7

НОХД No 103/2011, II състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

С.Д.М.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Споразумение от 27.09.2011г., в законна сила от 27.09.2011г.
О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА окончателният вариант на постигнатото между прокурор Невена Моралиева и адв. К. *** - защитник на обвиняемият С.Д. М., споразумение за решаване на делото в досъдебното производство № 102/2011 г. по описа на РУП - Ивайловград, за следното:
ПРИЗНАВА С.Д. М. с ЕГН: **********, роден на *** ***, живеещ в с. Лясково, обл. Кърджали, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.09.2011 г. в гр. Ивайловград, по улица „Армира” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Опел Корса”, с ДК № К 7393 АС, собственост на Юрфет М. *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,15 на хиляда, установено по надлежния ред - с протокол за химическа експертиза № 234/12.09.2011 г. на ОД МВР Хасково, с което е осъществил от обективна и субективна страна при форма на вина евентуален умисъл, състава на престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК,
поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б", вр. чл. 54 от НК му се налага наказание "Пробация” със следните пробационни мерки:
1. "Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 /шест/ месеца, а именно явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично;
2. "Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 /шест/ месеца, като срещите да бъдат планирани или извънредни по искане на пробационния служител или осъдения.
На основание чл. 343г от НК на С.Д. М. се налага и наказание "Лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца.
По делото няма причинени имуществени вреди и не са сторени разноски.
Като взе предвид така постигнатото споразумение между страните по делото, както и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал. 7, вр.с чл. 24, ал. 3 от НПК съдът намира, че наказателното производство по НОХД № 103/2011 година на Районен съд-Ивайловград следва да бъде прекратено, поради което


О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НОХД 103/2011 г на Районен съд - Ивайловград.
Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
На основание чл.309, ал.2, вр. ал.1 от НПК, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение “Подписка”, спрямо обвиняемият С.Д. М..
Определението подлежи на незабавно изпълнение.
Определението подлежи на обжалване и протест пред Хасковски окръжен съд в 7 – дневен срок, считано от днес.
ПРОТОКОЛА се написа в съдебно заседание.
ЗАСЕДАНИЕТО се закри в 13.30 часа.

С.Д.М.