РАЙОНЕН СЪД - ГР.ИВАЙЛОВГРАД
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 65/2011, II състав

Чл.19 ЗГР

З.И.К.

 

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 15.03.2012г., в законна сила от 04.04.2012г.

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по молба на З.И.К. с ЕГН: **********, че същият е от женски пол, като ДОПУСКА промяна на пола на З.И.К. в Акт за раждане № 1/10.06.1993 г. от Регистър на
 населението на Кметство с. Белополци, Община Ивайловград, от “мъжки” на “женски”.
ДОПУСКА промяна на собственото, бащиното и фамилно имена на З.И.К. с ЕГН: ********** от З.И.К. на Здравка Иванова К..
Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Ивайловград за отбелязване в Акта за раждане.
Решението подлежи на обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчването му.


 

2

Гражданско дело No 104/2011, I състав

Облигационни искове

Г.П.Л.

Г.Р.А.,
Р.Г.Г.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Определение от 28.12.2011г., в законна сила от 04.04.2012г.
ОТКАЗВА удължаване на срока за отстраняване на нередовностите на исковата молба.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гражданско дело № 104/2011 г. по описа на съда и ВРЪЩА на Г.П.Л. ***, исковата молба с приложенията към нея.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ХОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната

 

3

НАХД No 117/2011, II състав

Административни дела

Д.П.К.

РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ТЗ НА ИАРА ГР. ХАСКОВО,
К.Д.К.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 22.03.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА НП № 25-353/16.11.2011 г. на Началник сектор "Рибарство и контрол" при ТЗ на ИАРА - гр. Хасково, с което на Д.П.К. с ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание - "Глоба" в размер на 1000 лева на основание чл. 91, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите за нарушение на чл. 88 от ЗРА, с което е осъществен съставът на чл. 88 ЗРА, като НАМАЛЯВА наложеното наказание "Глоба" от 1000.00 лева на 200.00 /двеста/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 

4

НАХД No 129/2011, II състав

Административни дела

ХОЛИВУД СТАР КАФЕ ЕООД- С.СВИРАЧИ

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ"ИТ"-ХАСКОВО,
К.И.С.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 23.03.2012г., в законна сила от 21.04.2012г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА НП № 26-2601109 от 06.12.2011 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Хасково, с което на "Холивуд стар кафе" ЕООД с ЕИК 201598969, седалище: с. Свирачи, общ. Ивайловград, в качеството му на работодател, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 3000.00 лева на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3, пр. 1 /сега пр. 2/ от Кодекса на труда, за нарушение на разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от КТ, във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ, като НАМАЛЯВА наложеното наказание "Имуществена санкция" от 3000.00 лева на 1500.00 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

5

НАХД No 7/2012, I състав

Чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

Р.С.А.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Решение от 28.03.2012г., в законна сила от 17.04.2012г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.С.А., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че за времето от 29.10.2011г. до 30.10.2011г. в с.Белополци, общ.Ивайловград, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, чрез заплашване на Б.П.О., ЕГН ********** и Л.М.Х., ЕГН **********, че ще извърши престъпление против личността на брат им А.М.И., ЕГН ********** и по друг незаконен начин – като е взел и задържал личнитте им карти, им е попречил да осъществят избирателното си право в избирателна секция №016 в с.Бараци, общ.Крумовград за избор на кмет на с.Ковил, общ.Крумовград, престъпление по чл. 167 ал.1 вр. с чл.26 ал.1 от НК, като на основание чл.78 А, ал.1, във вр. с чл.54 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага АДМИНИСТРАТИВНО наказание “ГЛОБА “ в размер на 1 000 лева.
ОСЪЖДА Р.С.А., със снета по делото самоличност да заплати по сметка ва РС Ивайловград направените по делото разноски в размер на 51.45лв.

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Хасково в 15 – дневен срок, считано от днес.Р.С.А.
Мотиви от 09.04.2012г.
МОТИВИ НАХД № 7/2012г.


Подсъдимият Р.С.А., с ЕГН ********** *** е предаден на съд за извършено от него престъпление по чл.167, ал.1, вр. с чл.26, ал.1 от НК, осъществено по време, начин и място, подробно описани в обстоятелствената част на постановлението на РП – Ивайловград.
Прокурорът поддържа обвинението така, както е формулирано в постановлението.
В съдебно заседание подсъдимият не се признава за виновен. Оспорва фактическата обстановка на деянието, като твърди, че не е заплашвал свидетелките Б.П.О. и Л.М.Х. и не е вземал техните лични карти.
Съдът, като прецени събраните по делото еднопосочни гласни и писмени доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното: Подсъдимият Р.С.А.,***, се кандидатирал за кмет на с.Бараци на местните избори през 2011г. На 29.10.2011г. около обяд, подсъдимият А. заедно със свои познати, включително и свидетелят Р.Д.,***. Там живеели няколко човека, които били адресно регистрирани в с.Бараци и упражнявали правото си на глас по постоянен адрес. Между тях били сестрите Б.П.О. и Л.М.Х., както и свидетелите Н.Ю.Х. и Гюкан А.Х.. Слизайки от колата подсъдимият се срещнал със сестрите О. и Х., които отивали в селския магазин. При разговора присъствал и св. Д.. Подсъдимият знаел, че братът на сестрите – А.И.,***, е близък с настоящия кмет и кандидат за следващ мандат на с. Ковил и с. Бараци – Б.И.О. и, че сестрите на първия тур са гласували за него. След кратък разговор между тях, сестрите били разубеди, но без успех, поради което ги заплашил, че ако го направят ще се саморазправи с брат им. След тази закана сестрите се съгласили да не гласуват, но това не било достатъчно за подсъдимия, поради което им поискал личните карти, за да осуети евентуално тяхно гласуване за Б. О.. Притеснени от отправените заплахи, свидетелките Б.П.О. и Л.М.Х. дали личните си карти на подсъдимия. Той им обещал да им ги върне след изборите. След тази среща подсъдимият отишъл и при свидетелите Н.Ю.Х. и Гюкан А.Х., от които също взел личните карти, за да не гласуват на следващия ден в с.Бараци за кмет.
В деня на втория тур на изборите, кандидат-кметът - Б.О. ***, за да превози до избирателната секция двете сестри Б.П.О. и Л.М.Х., както бил направил на първия тур, т.к. те не разполагали с превозно средство. Те му обяснили, че не могат да гласуват, т.к. подсъдимият А. взел личните им карти. Сестрите изявили желание да се оплачат за това действие на подсъдимия, поради което св. О. ***, където те подали жалба срещу подсъдимия.
Тези обстоятелства се изясняват, както от обясненията, дадени от подсъдимия в съдебно заседание, така и от показанията на разпитаните свидетели. Става ясно, че на 29.10.2011г. подсъдимият заедно с още трима души – свидетелите Д., А.А. и К.К. малко преди обяд е посетил с.Белополци, като е разговарял със свидетелките сестрите Б.П.О. и Л.М.Х.. По тези факти не се спори. Свидетелите Б.П.О. и Л.М.Х. са категорични, че в разговора им, проведен на улицата, близо до селския магазин, подсъдимият им е предложил пари, за да гласуват за него, но при отрицателния отговор от тяхна страна отправя закана, че ще се разправи с брат им св. А.М.И.. За да е сигурен взема личните им карти, за да не гласуват за св. Б.О., за който били гласували на първия тур на местните избори. Свидетелите Н.Ю.Х. и Гюкан А.Х., също свидетелстват, че подсъдимият е идвал на 29.10.2012г. у дома им в с.Белополци и взел личните им карти, за да не могат да гласуват на следващия ден – 30.10.2012г. в с.Бараци на местните избори за кмет, на първия тур , на които били упражнили правото си на глас. Показанията на свидетеля Б.О. потвърждават, изложеното от горе посочените свидетели - в деня на изборите, на 30.10.2012г., същият пристига в с.Белополци, по предварителна уговорка, за да вземе с личния си лек автомобил сестрите Б.П.О. и Л.М.Х.,*** да гласуват. Те му съобщават, че не могат да упражнят правото си на глас, т.к. подсъдимият А. е задържал личните им карти. Проявяват желание да подадат жалба в гр.Крумолград за това неправомерно действие на подсъдимия. Свидетелят О. ги закарал в РУ “Полиция” – гр. Крумовград, където и подават сигнала. Подсъдимият връща личните карти на свидетелите Б.П.О., Л.М.Х., Н.Ю.Х. и Гюкан А.Х. на следващия ден след изборите.
Така по описания по-горе начин подсъдимият Р.С.А. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на текста, по който е предаден на съд и следва да бъде осъден, а именно престъпление по чл. 167, ал. 1 вр. с чл.26 ал.1 от НК, за това, че за времето от 29.10.2011г. до 30.10.2011г. в с.Белополци, общ.Ивайловград, обл.Хасково, при условията на продължавано престъпление, чрез заплашване на Б.П.О., ЕГН ********** и Л.М.Х., ЕГН **********, че ще извърши престъпление против личността на брат им А.М.И., ЕГН ********** и по друг незаконен начин – като е взел и задържал личнитте им карти, им е попречил да осъществят избирателното си право в избирателна секция №016 в с.Бараци, общ.Крумовград за избор на кмет на с.Ковил, общ.Крумовград, престъпление по чл. 167, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 от НК.
От субективна страна подсъдимият А. е извършил деянието виновно, при условията на пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2, хип.1-ва от НК. Той е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Съзнавал е обществено-опасния характер на деянието,предвиждал е настъпването на обществено опасните последици и е целял тяхното настъпване.
След анализа на доказателствения материал, събран по делото, съдът намира, че са налице обстоятелствата, даващи основание за прилагане на чл.78а от НК, за освобождаване на подс. А. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, а именно: за извършеното умишлено престъпление се предвижда наказание “Лишаване от свобода” до три години и “Глоба” от 1 000 до 10 000лева; подс. А. не е осъждан за престъпление от общ характер, не е освобождаван от наказателна отговорност по раздел IV на глава VIII от НК и от престъплението няма причинени имуществени вреди.
След преценка на обществената опасност на деянието и дееца, които са от сравнително ниска степен, съдът намира, че подсъдимият Р.С.А. следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като на основание чл.167 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.78 А от НК му се наложи административно наказание “Глоба” в минималния размер от 1000лева. Тази санкция би постигнала целите, заложени в разпоредбите на чл.36 ал.1 от НК.
Мотивиран от изложеното съдът постанови присъдата си. 

6

НОХД No 34/2012, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

С.С.Х.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Присъда от 04.04.2012г., в законна сила от 20.04.2012г.
ПРИЗНАВА С.С.Х., с ЕГН: **********,***, живущ ***, постоянен адрес ***1, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.03.2012г. в гр.Ивайловград, обл.Хасковска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил ”Опел Вектра", с рег. № Х 0680 АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест “Дрегер 7410", № ARRK0636, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във връзка с чл. 55, ал.1 т.2, б.”Б” от НК, му налага наказание "Пробация" със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по постоянен адрес” за срок от 6 месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, два пъти седмично за срок от 6 месеца”.
На основание чл. 343г от НК лишава С.С.Х., със снета по - горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца.
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15 - дневен срок пред ХОС, считано от днес.

С.С.Х.
Мотиви от 06.04.2012г.
МОТИВИ: НОХД 34 / 2012г.


Подсъдимият С.С.Х. ***, с ЕГН **********, е предаден на съд за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК, осъществено по време, място и начин, подробно описани в обстоятелствената част на обвинителния акт.
В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението, така както е формулирано в обвинителния акт.
В процеса на съдебното следствие подсъдимият подробно описва фактическата обстановка на деянието. Заявява, че констатациите в обвинителния акт отговарят на истината. Признава се за виновен. Съжалява за извършеното. Обещава да не повтаря противоправното деяние.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, писмени и гласни, поотделно и в тяхната цялост, приема за установено от фактическа и правна страна следното: На 20.03.2012г., около обяд, подсъдимият Х. ***, като консумира около 200м. домашна ракия, след което се прибрал в дома си. Там жената, с която живеел на съпружески начала и майка на детето му, съобщила, че сухото млеко и памперсите за детето са свършили и трябва да се закупят нови от гр. Ивайловград. Подсъдимият се качил на личния си лек автомобил “Опел Вектра”, с рег. № Х 0680 АК и потеглил за гр. Ивайловград. Спрял неправилно на ул. “Г. Димитров”, пред аптеката, поради което бил проверен от св. Атанас Атанасов – полицай в РУ “Полиция” – Ивайловград. Последният го поканил да отиде с него до сградата на Полицейското управление, за да му състави фиш за нарушението, но при проверката на документите устаноил, че от подсъдимия се носи мирис на алкохол, поради което бил тестван с Алкотест “Дрегер 7410”. Показанията на уреда били 1.67 промила на алкохол в кръвта. На Х. бил издаден и талон за кръвно изследване на съдържанието на алкохол в кръвта, което той отказал, като заявил, че признава показанията на техническото средство.
След проверка на документите на подс. Х., се установило, че същият притежава свидетелство за управление на МПС № 263074833, категория “В”, “С”, “Т” и “М”.
Тази фактическа обстановка се потвърди и прие от съда след събиране в съдебно заседание на доказателства чрез наличните доказателствени средства–самопризнанията на подсъдимия, показанията на свидетелите и от приложените по делото писмени доказателства.
Така по описания по-горе начин подсъдимият С.С.Х. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на текста, по който е предаден на съд и следва да бъде осъден, а именно на 20.03.2012г., в гр.Ивайловград, обл.Хасковска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил ”Опел Вектра", с рег. № Х 0680 АК,, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест “Дрегер 7410", № ARRK0636.
При определяне на наказанието и базирайки се на двата основни принципа – законност и индивидуализация на наказанието, съдът прецени следното:
- обществената опасност на деянието е от сравнително ниска степен, предвид характера на престъпното деяние, не са настъпили обществено опасни последици от престъплението, концентрацията на алкохол в кръвта не е с прекалено високи стойности;
- обществената опасност на дееца е от ниска степен – касае се за млад човек, неосъждан, прави пълни самопризнания, съжалява за извършеното, обещава да не нарушава в бъдеще закона.
Предвид изложеното съдът счита,че следва да определи наказание при преценка за наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства и приложи разпоредбите на чл.55 ал.2 б.”Б” от НК,, като замени предвиденото наказание “Лишаване от свобода” до 1 година и наложи наказание “Пробация“ със задължителните пробационни мерки : “Задължителна регистрация по постоянен адрес” за срок от 6 месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, два пъти седмично за срок от 6 месеца”.
На основание чл.343г от НК и след преценка на гореизложените обстоятелства, съдът е на мнение, че следва да лиши подсъдимия С.С.Х. от право да управлява МПС за срок от 3 месеца от деня на отнемането на свидетелството за управление на МПС.
Така наложеното наказание напълно отговаря на извършеното престъпно деяние и ще осъществи целите на личната и генералната превенция на закона.
Мотивиран от изложеното,съдът постанови присъдата си.
 

7

НОХД No 39/2012, I състав

Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

Т.Н.И.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Определение от 12.04.2012г., в законна сила от 12.04.2012г.
НЕ ОДОБРЯВА споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 94/2011 г. по описа на РУП – Ивайловград постигнато между Районен прокурор на Районна прокуратура – Ивайловград и адв. В.Г.,***, защитник на обвиняемата Т.Н.И..
ВРЪЩА делото на прокурора.
Прекратява съдебното производство.

Т.Н.И.
 

8

ЧНД No 40/2012, I състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ГР.ИВАЙЛОВГРАД

 

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Определение от 10.04.2012г., в законна сила от 10.04.2012г.
Извършен разпит на свидетел пред съдия.