РАЙОНЕН СЪД - ГР.ИВАЙЛОВГРАД
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 13/2012, I състав

Искове по СК

Ф.М.М.

Ф.К.М.,
Ф.Ф.М.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Определение от 23.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производство по Гр.дело 13 по описа на РС – Ивайловград за 2012 година.
ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на ОС – Хасково по подсъдност.


 

2

Гражданско дело No 53/2012, I състав

Облигационни искове

П.Т.З.

РАЙОНЕН СЪД ХАСКОВО

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Определение от 18.04.2012г.
ОТВЕЖДА СЪДИЯ Таня Киркова от разглеждането на гр. д. №53 по описа на Районен съд - Ивайловград за 2012година.
ПРЕКРАТЯВЯ производство по Гр.дело №53 по описа на РС – Ивайловград за 2012година.
ДЕЛОТО ДА СЕ ИЗПРАТИ на председателя на Окръжен съд – Хасково за определяне на друг равен по степен съд за разглеждането му.

 

3

НАХД No 108/2011, II състав

Административни дела

ЛЪКИ ООД

Л.Г.К.,
ГД "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Решение от 09.04.2012г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НП № КГ-957 от 21.09.2011 г. на Главен директор на Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива", с което на дружеството “Лъки” ООД – Ивайловград с ЕИК: 108010507, в качеството му на лице, разпространяващо течно гориво за дизелови двигатели, което не съответства на установените изисквания за качество, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 10000.00 лева на основание чл. 34, ал. 2 от ЗЧАВ, за нарушение на разпоредбата на чл. 8, ал. 2 ЗЧАВ, във вр. с чл. 6, т. 2, Приложение № 2 от НИКТГУРНК, и с което на основание чл. 25, ал. 2 НИКТГУРНК на “Лъки” ЕООД са възложени разноските по вземане и изпитване на пробата в размер на 665.00 лева, от които 625.00 лева за изпитване в Изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки, гр. София и 40.00 лева за вземане на проба.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

4

НОХД No 34/2012, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

С.С.Х.

Председател и докладчик: ТАНЯ П. КИРКОВА 

Присъда от 04.04.2012г., в законна сила от 20.04.2012г.
ПРИЗНАВА С.С.Х., с ЕГН: **********,***, живущ ***, постоянен адрес ***1, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.03.2012г. в гр.Ивайловград, обл.Хасковска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил ”Опел Вектра", с рег. № Х 0680 АК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест “Дрегер 7410", № ARRK0636, поради което и на основание чл.343б, ал.1 във връзка с чл. 55, ал.1 т.2, б.”Б” от НК, му налага наказание "Пробация" със следните пробационни мерки: “Задължителна регистрация по постоянен адрес” за срок от 6 месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, два пъти седмично за срок от 6 месеца”.
На основание чл. 343г от НК лишава С.С.Х., със снета по - горе самоличност от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца.
Присъдата може да се обжалва или протестира в 15 - дневен срок пред ХОС, считано от днес.

С.С.Х.
Мотиви от 06.04.2012г.
МОТИВИ: НОХД 34 / 2012г.


Подсъдимият С.С.Х. ***, с ЕГН **********, е предаден на съд за извършено престъпление по чл.343б,ал.1 от НК, осъществено по време, място и начин, подробно описани в обстоятелствената част на обвинителния акт.
В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението, така както е формулирано в обвинителния акт.
В процеса на съдебното следствие подсъдимият подробно описва фактическата обстановка на деянието. Заявява, че констатациите в обвинителния акт отговарят на истината. Признава се за виновен. Съжалява за извършеното. Обещава да не повтаря противоправното деяние.
Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, писмени и гласни, поотделно и в тяхната цялост, приема за установено от фактическа и правна страна следното: На 20.03.2012г., около обяд, подсъдимият Х. ***, като консумира около 200м. домашна ракия, след което се прибрал в дома си. Там жената, с която живеел на съпружески начала и майка на детето му, съобщила, че сухото млеко и памперсите за детето са свършили и трябва да се закупят нови от гр. Ивайловград. Подсъдимият се качил на личния си лек автомобил “Опел Вектра”, с рег. № Х 0680 АК и потеглил за гр. Ивайловград. Спрял неправилно на ул. “Г. Димитров”, пред аптеката, поради което бил проверен от св. Атанас Атанасов – полицай в РУ “Полиция” – Ивайловград. Последният го поканил да отиде с него до сградата на Полицейското управление, за да му състави фиш за нарушението, но при проверката на документите устаноил, че от подсъдимия се носи мирис на алкохол, поради което бил тестван с Алкотест “Дрегер 7410”. Показанията на уреда били 1.67 промила на алкохол в кръвта. На Х. бил издаден и талон за кръвно изследване на съдържанието на алкохол в кръвта, което той отказал, като заявил, че признава показанията на техническото средство.
След проверка на документите на подс. Х., се установило, че същият притежава свидетелство за управление на МПС № 263074833, категория “В”, “С”, “Т” и “М”.
Тази фактическа обстановка се потвърди и прие от съда след събиране в съдебно заседание на доказателства чрез наличните доказателствени средства–самопризнанията на подсъдимия, показанията на свидетелите и от приложените по делото писмени доказателства.
Така по описания по-горе начин подсъдимият С.С.Х. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на текста, по който е предаден на съд и следва да бъде осъден, а именно на 20.03.2012г., в гр.Ивайловград, обл.Хасковска, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил ”Опел Вектра", с рег. № Х 0680 АК,, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,67 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство Алкотест “Дрегер 7410", № ARRK0636.
При определяне на наказанието и базирайки се на двата основни принципа – законност и индивидуализация на наказанието, съдът прецени следното:
- обществената опасност на деянието е от сравнително ниска степен, предвид характера на престъпното деяние, не са настъпили обществено опасни последици от престъплението, концентрацията на алкохол в кръвта не е с прекалено високи стойности;
- обществената опасност на дееца е от ниска степен – касае се за млад човек, неосъждан, прави пълни самопризнания, съжалява за извършеното, обещава да не нарушава в бъдеще закона.
Предвид изложеното съдът счита,че следва да определи наказание при преценка за наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства и приложи разпоредбите на чл.55 ал.2 б.”Б” от НК,, като замени предвиденото наказание “Лишаване от свобода” до 1 година и наложи наказание “Пробация“ със задължителните пробационни мерки : “Задължителна регистрация по постоянен адрес” за срок от 6 месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, два пъти седмично за срок от 6 месеца”.
На основание чл.343г от НК и след преценка на гореизложените обстоятелства, съдът е на мнение, че следва да лиши подсъдимия С.С.Х. от право да управлява МПС за срок от 3 месеца от деня на отнемането на свидетелството за управление на МПС.
Така наложеното наказание напълно отговаря на извършеното престъпно деяние и ще осъществи целите на личната и генералната превенция на закона.
Мотивиран от изложеното,съдът постанови присъдата си.
 

5

НОХД No 39/2012, I състав

Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

Т.Н.И.

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Определение от 12.04.2012г., в законна сила от 12.04.2012г.
НЕ ОДОБРЯВА споразумение за решаване на наказателното производство по
 досъдебно производство № 94/2011 г. по описа на РУП – Ивайловград постигнато между Районен прокурор на Районна прокуратура – Ивайловград и адв. В.Г.,***, защитник на обвиняемата Т.Н.И..
ВРЪЩА делото на прокурора.
Прекратява съдебното производство.

Т.Н.И.
 

6

ЧНД No 40/2012, I състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

НАЧАЛНИКА НА РУ ПОЛИЦИЯ ГР.ИВАЙЛОВГРАД

 

Председател и докладчик: КАЛОЯН С. ПЕТРОВ 

Определение от 10.04.2012г., в законна сила от 10.04.2012г.
Извършен разпит на свидетел пред съдия.