РАЙОНЕН СЪД - ГР.ИВАЙЛОВГРАД
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.1.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 79/2012, I състав

Други дела

Г.Р.Г.

П.Ж.Г.

Докладчик:
КАЛОЯН С. ПЕТРОВ

Определение от 13.12.2012г., в законна сила от 24.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гражданско дело № 79/2012 г. по описа на съда. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ХОС в седемдневен срок от връчването му на страните. 

2

НАХД No 96/2012, I състав

Административни дела

Д.Я.С.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР ИВАЙЛОВГРАД

Председател и докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА

Решение от 3.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление НП №72/08.08.2012г. на ВНД началник РУП – Ивайловград, с което на Д.Я. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание “ Глоба “ в размер на 200лв. за нарушение разпоредбите на чл.177 ал.1,т.2, предл. 1 от ЗДП, за нарушение на чл. 183 ал.4, т.7, предл.1 от ЗДП - в размер на 50лв. и за нарушение на чл. 183 ал.1, т.1, предл.1 от ЗДП - в размер на 10лв., а на основание Наредба № І – 1959 на МВР, във вр. с чл.177 ал.1, т.2, предл.1 от ЗДП са отнети на водача 6 контролни точки, по чл.183 ал.4, т.7, предл.1 от ЗДП –са отнети 8 контролни точки, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред АС - Хасково в 14 дневен срок от получаване съобщението за изготвянето му.  

3

НОХД No 113/2012, II състав

ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

П.Й.П.

Докладчик:
КАЛОЯН С. ПЕТРОВ

Разпореждане от 27.12.2012г., в законна сила от 14.1.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 113/2012 г. по описа на ИРС. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура - Ивайловград за отстраняване на допуснатите съществени процесуални нарушения съобразно мотивната част на разпореждането.  Разпореждането подлежи на обжалване и протест пред ХОС в седемдневен срок от връчването му. 

4

НОХД No 3/2013, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

Г.А.Х.

Председател и докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА

Споразумение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между НЕВЕНА МОРАЛИЕВА– Прокурор при Районна прокуратура гр. Ивайловград от една страна и от друга страна- П.К. - Адвокат от Адвокатска колегия - гр.Хасково, като защитник на Г.А.Х. , споразумение за решаване на делото по Бързо производство 1/ 2013 г. по описа на РУ „Полиция ”- гр.Ивайловград , като  ПРИЗНАВА подсъдимия Г. А.Х. с ЕГН: **********, роден на *** ***,български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 03.01.2013г., в гр.Ивайловград, по улица „Армира” е управлявал моторно превозно средство –лек автомобил ,марка „Форд Ескорт ” с рег.№ Х
***ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 1,36 на хиляда ,установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410 плюс” с фабричен № ARRK 0636- престъпление по чл. 343б ал.1 от НК.  На подсъдимия Г. А.Х. на основание  чл.343б вр. с чл. 54 от НК съдът налага наказание ” Лишаване от свобода ” за срок от 6/ шест/ месеца.  На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” отлага за срок от 3 /три/ години.  На основание чл. 343г от НК се налага наказание”Лишаване от право да управлява МПС ”за срок от 6/ шест / месеца.  С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси съгласно чл. 381 ал.5 от НПК.   С оглед постигнатото споразумение между страните по делото и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал.7, вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК съдът намира ,че наказателното производство по НОХД № 3/ 2013г. по описа на РС-Ивайловград следва да бъде прекратено,поради което   О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3/ 2013 година по описа на РС-Ивайловград, водено срещу подсъдимия Г. А.Х. , със снета по-горе самоличност за престъпление по 343б ал.1 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  Определението подлежи на незабавно изпълнение. 
Г.А.Х.