РАЙОНЕН СЪД - ГР.ИВАЙЛОВГРАД
Справка за свършените дела
за периода от 3.1.2013г. до 31.1.2013г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 99/2012, I състав

Облигационни искове

Д.Д.Д.

С.С.М.

Председател и докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА

Решение от 7.1.2013г., в законна сила от 26.1.2013г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Д.Д., с ЕГН *********, че има вземане срещу С.С.М., с ЕГН ********** – главница - в размер на 4864.45 лв., 15.98лв. - лихва за забава за периода 01.03.2010г. - 24.02.2012г., 15.30лв. - лихва за забава за периода 01.04.2010г. - 24.02.2012г., 12.26 лв. - лихва за забава за периода 19.01.2012г. - 24.02.2012г., 32.98лв. - лихва за забава за периода 23.01.2012г. - 24.02.2012г., ведно със законната лихва върху сумата от 4864.45лв., считано от 28.02.2012г. до окончателното изплащане на вземането, както и разноски по делото в размер на 99.00 лв. - държавна такса и 200.00лв. - адвокатско възнаграждение, за което вземане е издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№33/2012г. на Районен съд-Ивайловград.   ОСЪЖДА С.С.М., с ЕГН **********, да заплати на Д.Д.Д., с ЕГН ********* направните по делото разноски в размер на 415.58лева.   Решението подлежи на обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.  

2

Гражданско дело No 159/2012, II състав

Облигационни искове

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ГР. СОФИЯ

М.А.К.

Председател и докладчик:
КАЛОЯН С. ПЕТРОВ

Решение от 10.1.2013г.
ПРИЗНАВА за недоказано оспорването по чл. 193 ГПК, направено от М. А.К., на истинността на Количествено-стойностна сметка към Протокол за предварително проучване на премахването на незаконен строеж от 28.12.2010 г. и на истинността на Протокол за извършените разходи по премахването на незаконен строеж: “Вила”, намиращ се в ПИ № 000278 и ПИ № 000273, местност “Пъзлака /Цимбала/, землище на с. Хухла, Общ. Ивайловград, Област Хасково, с извършител на незаконния строеж – М. А.К. от 20.07.2011 г.. ПРИЗНАВА за установено по отношение на М. А.К. ***, че ДЪЛЖИ на Дирекция “Национален строителен контрол” - София, по Извлечение от счетоводните книги на ДНСК, сумата 1793.66 /хиляда седемстотин деветдесет и три лева и шестдесет и шест стотинки/ лева, ведно със законната лихва от датата на предявяване на заявлението – 21.04.2012 г. до окончателното изплащане на дълга, както и внесената държавна такса от 35.87 /тридесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/ лева по ч. гр. д. № 62/2012 г. по описа на ИРС, за което вземане са издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист. ОСЪЖДА М. А.К. ***, ДА ЗАПЛАТИ на Дирекция “Национален строителен контрол” - София, сторените разноски по делото за държавни такси в размер на 35.87 /тридесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/ лева и възнаграждение за юрисконсулт в размер на 249,77 /двеста четиридесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ХОС в двуседмичен срок от връчването му. 

3

НАХД No 95/2012, I състав

Административни дела

Д.Я.С.

НАЧАЛНИКА НА РУ МВР ИВАЙЛОВГРАД

Председател и докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА

Решение от 8.1.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №69/08.08.2012г. на ВНД началник РУП – Ивайловград, с което на Д.Я. Стаматав, от гр.Ивайловград, с ЕГН ********** за нарушение разпоредбите на чл.150а ал.1 от ЗДП и на основание чл.177 ал.1,т.2, предл. 1 от ЗДП е наложено административно наказание “ Глоба “ в размер на 150лв., а на основание Наредба № І – 1959 на МВР, във вр. с чл.177 ал.1, т.2, предл.1 от ЗДП са отнети на водача 6 контролни точки, като законосъобразно.  Решението подлежи на касационно обжалване пред АС - Хасково в 14 дневен срок от получаване съобщението за изготвянето му 

4

НАХД No 96/2012, I състав

Административни дела

Д.Я.С.

НАЧАЛНИКА НА РУ НА МВР ИВАЙЛОВГРАД

Председател и докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА

Решение от 3.1.2013г., в законна сила от 28.1.2013г.
ОТМЕНЯВА Наказателно постановление НП №72/08.08.2012г. на ВНД началник РУП – Ивайловград, с което на Д.Я. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание “ Глоба “ в размер на 200лв. за нарушение разпоредбите на чл.177 ал.1,т.2, предл. 1 от ЗДП, за нарушение на чл. 183 ал.4, т.7, предл.1 от ЗДП - в размер на 50лв. и за нарушение на чл. 183 ал.1, т.1, предл.1 от ЗДП - в размер на 10лв., а на основание Наредба № І – 1959 на МВР, във вр. с чл.177 ал.1, т.2, предл.1 от ЗДП са отнети на водача 6 контролни точки, по чл.183 ал.4, т.7, предл.1 от ЗДП –са отнети 8 контролни точки, като незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред АС - Хасково в 14 дневен срок от получаване съобщението за изготвянето му.  

5

НАХД No 97/2012, II състав

Административни дела

Г. ООД

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"

Председател и докладчик:
КАЛОЯН С. ПЕТРОВ

Решение от 31.1.2013г.
НП-отмененоОТМЕНЯВА НП № 09/09002004 от 26.09.2012 на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда" - София, с което на "Г.” ООД – с. Кобилино с ЕИК: 126743318, е наложено административно наказание "Имуществена санкция" в размер на 2000.00 лева на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, за нарушение на разпоредбата на чл. 61, ал. 1, във вр. с чл. 62, ал. 1 от КТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

6

НОХД No 112/2012, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

С.С.Т.

Председател и докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА

Присъда от 23.1.2013г.
ПРИЗНАВА С. С.Т., роден на ***г. в гр.Стара Загора, живущ ***, български гражданин, с начално образование, женен, осъждан, безработен, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА че на 19.07.2012г. в с.Пелевун, общ. Ивайловград, обл.Хасково е  отнел чужда движима вещ – мъжки кон, среден на ръст, червеникав на цвят, с черна грива, на стойност 600лева, от владението на Т.Д.Н., ЕГН ********** ***, без негово съгласие с намерение противоза¬конно да го присвои, като открадната вещ не е била под постоянен надзор и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е била върната, поради което и на основание чл.197 т.3, във връзка с чл.195 ал.1 т.3 вр. с чл.194 ал.1 вр. чл.55 ал.1,т.2,буква “б” от НК ГО ОСЪЖДА, като му налага наказание “Пробация“ със следните пробационни мерки “Задължителна регистрация по настоящ адрес”, два пъти седмично, за срок от 6 месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, за срок от 6 месеца, които да бъдат планирани или извънредни по предложение на осъдения или пробационния служител.      ОСЪЖДА С. С.Т. със снета по делото самоличност да заплати в полза на държавата сумата от 70 лева разноски за вещо лице. Присъдата може да се обжалва или протестира в 15 дневен срок пред ОС-Хасково,считано от днес.   
С.С.Т.
Мотиви от 28.1.2013г.
Подсъдимият С.С.Т., ЕГН **********,*** е предаден на съд за престъпление по чл. 195, ал. 1, т.2 вр.чл. 194, ал.1 от НК. По настоящем живее в с.Дъбовец, обл.Хасково, българин, българско гражданство, женен, начално образование, безработен, осъждан с 4 осъдителни акта.  Прокурорът поддържа обвинението,така какко е формулирано в обвинителния акт.   Съдията-докладчик е разпоредил производствмото да протече по реда на глава 27 от НПК – Съкратено съдебно следствие.  В съдебно заседание подсъдимият се признава за виновен и изразява съгласие поизводството да протече по реда на Съкратено съдебно следствие.  Съдът като прецени направените самопризнания от подсъдимия, изявленията му, че не желае да се разпитват свидетели и вещи лица, като при постановяване на присъдата да се ползват събраните в досъдебното производство доказателства, приема за установено следното:  Подсъдимият С.Т. пътувал из страната в зависимост от това къде си намирал работа, като обикновено работел като дървосекач. На 19.07.2012г. отишъл в с.Плевун, общ. Ивайловград с надеждата да си намери работа там, но когато пристигнал разбрал, че няма работа. В покрайнините на селото видял св.Георги Томрукчиев и му предложил да му закара каруца със сухи дърва. Двамата се спазарили за сумата от 20 лв. Свидетелят дал на Т. 10 лв. веднага, а за останалата сума се разбрали да му ги даде, след като последният му закара дървата. С получените пари, подсъдимият пил ракия в селото, след което решил да се прибира в с.Дъбовец, обл.Хасково, където бил отседнал. Излизайки от селото, Т. минал през местността „Щиговия чаир". Там на ливадата били вързани два коня, собственост на св.Т.Н.. Т. решил да вземе единия - мъжки, 9 годишен, среден на ръст, червеникав, с черна грива,и с него да се прибере до с.Дъбовец. Със синджира с който бил вързан, Т. направил повод за яздене и го обяздил. Вместо към с.Дъбовец обаче, до сутринта на следващия ден - 20.07.2012г. подсъдимият се придвижил до гр.Ивайловград където пил кафе. Междувременно другият от двата коня се прибрал в дома на св.Н.. Бащата на Н. отишъл да прибере другия, но не го намерил на ливадата. Тогава Н. заедно с родителите си, след продължително издирване на коня, подали сигнал на тел. 112. В същото време, подс.Т. с отнетия от него кон се придвижил до с.Славеево, тъй като някой му казал, че там има за товарене бали слама. Като не намерил работа в селото, той тръгнал с коня към с.Дъбовец. Преминавайки през язовирната стена, около 15.00 часа, подсъдимият Т. разговарял с работещия там като охрана св.Иван Тодоров и му споделил, че отива при сестра си в с.Сеноклас, за да й помага с неговия кон да вадят дърва. След това той продължил движението си в посока с.Камилски дол. Междувременно разследващите полицаи установили самоличността на подс. Т., както и обстоятелството, че той е отседнал в с.Дъбовец, за това и се отправили на там. След разговор с кмета на селото те решили да изчакат Т., за който вече разбрали, че се придвижва към селото. В търсене на коня си и обикаляйки из района в с.Дъбовец отишъл и св.Н.. Някои от полицаите, между които и Димов, както и св.Н. се намирали в център на селото, когато около 22.30 - 23.00 часа чули тропот от конски копита. Малко след това към тях приближил и подс.Т., който яздел отнетия от него кон - мъжки, среден на ръст, червеникав на цвят с черна грива и с бяло на челото. Св.Тодоров извикал коня си по име и той веднага спрял. Т. бил свален от гърба на животното и отведен в полицейското управление в гр.Ивайловград за изясняване на случая, а конят бил предаден на собственика му.  В хода на производството била назначена и изготвена стоково-оценителна експертиза за определяне стойността коня, видно от която същата възлиза на 600 лева /шестотин лева/.  Тази фактическа обстановка се прие от съда след изслушване самопризнанията на подсъдимия и запознаване с материалите, събрани в досъдебното производство.  Така по описания начин подсъдимият Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 195 ал. 1 т.2, вр. чл. 194, ал.1 от НК, за това, че на 19.07.2012г. в землището на с.Плевун, общ.Ивайловград, обл.Хасково е отнел чужда движима вещ -мъжки кон, среден на ръст, червеникав на цвят с черна грива, на стойност 600 лева /шестотин лева/ от владението на Т.Д.Н., ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като откраднатата вещ не е била под постоянен надзор. Отнетата вещ е върната още с откриване на извършителя.  От обективна страна подсъдимият Т. е осъществил всички признаци на състава на посоченото престъпление. Отнетата вещ е била чужда за подсъдимия, той не я притежавал и части от нея. Тя не е била под постоянен надзор, но се е владеела от собственика й - св.Н.. Подсъдимият е прекъснал това владение и е установил трайно своя фактическа власт, като е сторил това без съгласието на собственика.  От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. Подсъдимият съзнавал противоправния характер на деянието и последици от него и целял настъпването им.  Налице е и квалифициращият признак - отнетата вещ не била под постоянен надзор.  Разпитан в хода на предварителното производство Т. се е признал за виновен и е оказал съдействие при разследването, като е изразил и съжаление за стореното, което прави и пред съда.  Причините и условията, които са спомогнали за извършването на деянието са: стремеж към лек и престъпен начин на облагодетелстване за чужда сметка.  Описаната фактическа обстановка се доказва безусловно и категорично от събраните по делото материали и самопризнанията на подсъдимия.  При определяне на наказанията на подсъдимия и базирайки се на двата основни принципа – законност и индивидуализация на наказанието, съдът съобрази следното:  Обществената опасност на деянието е от средна степен – щетите са възстановени.  Обществената опасност на дейца е също от средна спепен – има няколко предишни осъждания, но е с отежнено семейно и материално положение – женен с три деца, няма постоянна работа, прави пълни самопризнания в хода на досъдебното и съдебно производство.  Съгласно разпоредбите на чл.373 ал.2 от НПК, съдът следва да постанови своя съдебен акт – осъдиделна присъда, като приложи разпоредбите на чл.58а от НК. Същевременно в производството се установи, че отнетата вещ е възстановена до приключвана на съдебното следствие в първоинстанционното производство.  При така изложените съображения съдът намира,че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание на основание чл.197 т.3, във връзка с чл.195 ал.1 т.3 вр. с чл.194 ал.1 вр. чл.55 ал.1,т.2,буква “б” от НК “Пробация“ със следните пробационни мерки “Задължителна регистрация по настоящ адрес”, два пъти седмично, за срок от 6 месеца и “Задължителни периодични срещи с пробационен служител”, за срок от 6 месеца, които да бъдат планирани или извънредни по предложение на осъдения или пробационния служител. Подсъдимият следва да бъде осъден да заплати в полза на държавата сумата от 70 лева разноски за вещо лице.   Мотивиран от изложеното съдът постанови присъдата си.   

7

НОХД No 3/2013, I състав

Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

Г.А.Х.

Председател и докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА

Споразумение от 17.1.2013г., в законна сила от 17.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между НЕВЕНА МОРАЛИЕВА– Прокурор при Районна прокуратура гр. Ивайловград от една страна и от друга страна- П.К. - Адвокат от Адвокатска колегия - гр.Хасково, като защитник на Г.А.Х. , споразумение за решаване на делото по Бързо производство 1/ 2013 г. по описа на РУ „Полиция ”- гр.Ивайловград , като  ПРИЗНАВА подсъдимия Г. А.Х. с ЕГН: **********, роден на *** ***,български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 03.01.2013г., в гр.Ивайловград, по улица „Армира” е управлявал моторно превозно средство –лек автомобил ,марка „Форд Ескорт ” с рег.№ Х 2840 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда,а именно 1,36 на хиляда ,установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7410 плюс” с фабричен № ARRK 0636- престъпление по чл. 343б ал.1 от НК.  На подсъдимия Г. А.Х. на основание  чл.343б вр. с чл. 54 от НК съдът налага наказание ” Лишаване от свобода ” за срок от 6/ шест/ месеца.  На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” отлага за срок от 3 /три/ години.  На основание чл. 343г от НК се налага наказание”Лишаване от право да управлява МПС ”за срок от 6/ шест / месеца.  С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси съгласно чл. 381 ал.5 от НПК.   С оглед постигнатото споразумение между страните по делото и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал.7, вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК съдът намира ,че наказателното производство по НОХД № 3/ 2013г. по описа на РС-Ивайловград следва да бъде прекратено,поради което   О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3/ 2013 година по описа на РС-Ивайловград, водено срещу подсъдимия Г. А.Х. , със снета по-горе самоличност за престъпление по 343б ал.1 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  Определението подлежи на незабавно изпълнение. 
Г.А.Х.

8

НОХД No 5/2013, I състав

Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ИВАЙЛОВГРАД

П.Д.П.,
И.Х.Х.

Председател и докладчик:
ТАНЯ П. КИРКОВА

Споразумение от 30.1.2013г., в законна сила от 30.1.2013г.
ОДОБРЯВА постигнатото между НЕВЕНА МОРАЛИЕВА– Прокурор при Районна прокуратура гр. Ивайловград от една страна и от друга страна- адвокат М.Р. от Адвокатска колегия - гр.Хасково, като защитник на обв.П.Д.П. *** и адв. В. *** , защитник на обв. И.Х. *** , за решаване на делото по Досъдебно производство 84 /2012 г. по описа на РУ „Полиция ”- гр.Ивайловград , като  ПРИЗНАВА подсъдимия П.Д.П. ,роден на *** ***, български гражданин,българин, със средно образование,неженен, работи в „Др.Пендл и Др.Писвангер България” ЕООД ,живущ ***,неосъждан, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 24.09.2012г., в землището на с.Горноселци,общ. Ивайловград, обл.Хасково,в съучастие като извършител с И.Х.Х. , ЕГН: **********, придобил и държал в лек автомобил марка „ВАЗ”модел „21214”,с рег. № РВ 9734 ВС,собственост на „ Др. Пендл и Др.Писвангер България” ЕООД ,без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, високорисково наркотично вещество /марихуана/ съгласно чл. 3 ,ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и пресурсорите /Приложение първо към чл. 3 т.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични / , с нетно тегло 156,9700грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1,1% /тегловни проценти / на стойност 941,82 лева / определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството / -престъпление по чл. 354а ал.3 т.1 вр. с чл. 20 ал.2 от НК .  На основание чл.354а,ал.3 ,т.1 вр.с чл.20,ал.2 ,вр. с чл. 55,ал.1 т.1 и ал.3 от НК съдът налага наказание „ Лишаване от свобода ” за срок от 6 /шест / месеца.  На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” отлага за срок от 3 /три/ години.  ПРИЗНАВА подсъдимия И.Х.Х. , роден на *** ***,български гражданин, българин, със средно образование,неженен, не работи, неосъждан, с ЕГН ********** , ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 24.09.2012г., в землището на с.Горноселци,общ. Ивайловград, обл.Хасково,в съучастие като извършител с П.Д.П., ЕГН: **********, придобил и държал в лек автомобил марка „ВАЗ”модел „21214”,с рег. № РВ 9734 ВС,собственост на „ Др. Пендл и Др.Писвангер България” ЕООД ,без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, високорисково наркотично вещество /марихуана/ съгласно чл. 3,ал.2 т.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и пресурсорите /Приложение първо към чл. 3 т.1 от Наредбата за реда на класифициране на растенията и веществата като наркотични / ,с нетно тегло 156,9700грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1,1% /тегловни проценти / на стойност 941,82 лева / определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотични вещества за нуждите на съдопроизводството / -престъпление по чл. 354а ал.3 т.1 вр. с чл. 20 ал.2 от НК .   На основание чл.354а,ал.3 ,т.1 вр.с чл.20,ал.2 ,вр. с чл. 55,ал.1 т.1 и ал.3 от НК съдът налага наказание „ Лишаване от свобода ” за срок от 6 /шест / месеца.  На основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода” отлага за срок от 3 /три/ години.  На основание чл. 53ал.2 б. ”а” от НК остатъкът от марихуана след извършване на експертизата в размер на 156,8700грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 1,1% /тегловни проценти / се отнема в полза на държавата. Да се унищожи по реда на ЗКНВП остатъкът от марихуана в размер на 156,8700грама, намиращ се в Централно митническо управление –София, след влизане на определението в сила. Разноските по делото общо в размер на 72.40 лева да се изплатят от обвиняемите по равно / 36,20лева/ в полза на държавата по сметка на Районен съд- гр.Ивайловград.  С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси съгласно чл. 381 ал.5 от НПК.   С оглед постигнатото споразумение между страните по делото и съобразно разпоредбите на чл. 382, ал.7, вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК съдът намира ,че наказателното производство по НОХД № 5/ 2013г. по описа на РС-Ивайловград следва да бъде прекратено,поради което   О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 5/ 2013 година по описа на РС-Ивайловград, водено срещу подсъдимите П.Д.П. и И.Х.Х. , със снета по-горе самоличност за престъпление по чл.354а,ал.3 ,т.1 вр.с чл.20,ал.2 от НК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  Определението подлежи на незабавно изпълнение.  
П.Д.П.
И.Х.Х.