РЕШЕНИЕ

 

гр.Ивайловград,27.12.2016год.

 

             В    ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Ивайловградският районен съд, колегия в публично заседание на  тридесети ноември, две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Т.КИРКОВА

 

при секретаря К.Х., като разгледа докладваното от съдията НАХ дело №53  по описа на съда за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

                                  Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН. Образувано е по жалба на  М.К.И., ЕГН **********  против  НП №25-051/20.06.2016г. на Началник отдел „РК” - Южна България, с му е вменено  нарушение разпоредбата на чл.17 ал.1 от ЗРА,  като бил осъществен състава на чл.56 ал.1 от ЗРА и му е наложено административно наказание „Глоба„ в размер на 3000 лева. Намира НП за неправилно и незаконосъобразно, като  моли съдът  да го отмени. Твърди, че не е извършил нарушението, описано в акта и издаденото въз основа на него НП.

                           Излага съображения за незаконосъобразност на процесното НП, като твърди, че ако е нарушил член от закона, то това бил чл.17 ал.1 от ЗРА.  Чл. 56 от ЗРА не следвало да бъде третиран като норма, която също е нарушил и да се твърди, че е осъществил с някакви свои действия състава на чл.56 ал.1 от ЗРА, тъй като това била санкционна норма, определяща единствено размера на наказанието глоба.

                          Била налице липса на изчерпателно описание на елементите от състава на нарушението, доколкото същото било посочено като такова по чл. 17, ал.1 от ЗРА, и по. чл. 56, ал.1 от ЗРА. Разпоредбата на чл.17. ал.1 ЗРА сочела, че стопански риболов се осъществява единствено във водите на Черно море и река Дунав, след издадено разрешително за това, а тази на чл. 56, ал.1 от ЗРА въвеждала санкция и за онези лица, които извършвали стопански риболов извън посочените в разпоредбата на чл.17, ал.1 от ЗРА водоеми.  В този случай не можело да се твърди, че е извършвал стопански риболов през периода на забраната за риболов, определена със Заповед № РД-09-217/15.04.2016г. на МЗХ, тъй като тази забрана не била елемент от фактическия състав на твърдяното за извършено от него нарушение. Нормата на чл.56 от ЗРА изисквала единствено лицето да извършва стопански риболов в обект извън р.Дунав и Черно море. Само това обстоятелство било достатъчно само по себе си, като същевременно  липсвало фактическо описание на изпълнителното деяние на нарушението в НП. Ето защо считал, че при съставяне на акта и издаване на НП, административно-наказващият орган е допуснал съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото му на защита. Моли съдът да уважи жалбата като основателна, като отмени обжалваното наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно. Прави алтернативно искане  в случай, че съдът  прецени, че са налице достатъчно доказателства за извършено нарушение, да измени обжалваното НП като намали размера на наложеното му наказание „Глоба” на минималния, тъй като така определеният размер от АНО не съответствал на семейното му и материално състояние.

                      В  съдебно заседание чрез процесуалния си  представител поддържа жалбата на основанията, изложени в нея.

                                Ответникът - ИАРА се представлява от издалия НП— Началник — отдел  „Рибарство и контрол" на ИАРА - Южна България - гр.Пловдив, който намира жалбата за неоснователна и пледира за потвърждаване на процесното НП.

 

                                ДОКАЗАТЕЛСТВА и ФАКТИ по ДЕЛОТО

 

В Акт за установяване на административно нарушение В 00004172/01.06.2016г., съставен от Х.Б. на длъжност  Специалист„ - отдел “РК” при ТЗ на  ИАРА –  гр.Хасково  и подписан от двама свидетели, се казва, че на 18.05.2016г., в 9.40 часа на яз."Ивайловград",  в землището на с.Горноселци, общ.Ивайловград, М.К.И.  извършва стопански   риболов в периода на забрана на риболов, определена със Заповед № РД 09-217/15.4.2016г. на МЗХ с 2  броя хрилни мрежи, потопени във водата и 1 брой гумена лодка. Риболовът се извършвал на воден  обект, различен от Черно море и р.Дунав. Отбелязано е, че с деянието си е нарушил  разпоредбите на чл.17 ал.1 от ЗРА. Добавено е, че АУАН е съставен  по показания на свидетели.

АУАН е подписан от И.У. и В.А., в качеството им на  доброволни сътрудници на ИАРА, установили нарушението.

В графа „Обяснения” нарушителят е записал: „Имам възражения. Отказвам да подпиша акта!” Този отказ е удостоверен с изписване  на трите имена и адреса на свидетеля на отказа. При получаване на акта нарушителят е изписал трите си имена, подпис и дата.

По делото е приложено възражение без  входящ номер, в което жалбоподателят отрича да е извършвал незаконен риболов. От пощенска разписка, подадено на 2.6.16г. до ИАРАК - София, не става ясно какво е изпратено, до кого и дали е получено от  адресата и кога.

В процесното НП са възпроизведени обстоятелствата, описани в АУАН. За нарушени  са посочени разпоредбите на чл.17 ал.1 от ЗРА, с  което  се осъществявал състава на чл.56 ал.1 от ЗРА.

На основание чл.91 ал.4 от ЗРА и  правомощията му, възложени със заповед №РД-09-25/21.01.2014г. на министъра на МЗХ, началник — отдел  „Рибарство и контрол"  на ИАРА - Южна България - гр.Пловдив е издал процесното НП, като за нарушение на чл.17 ал.1 от ЗРА е наложил на нарушителя, на основание чл.56 ал.1  от ЗРА наказание “Глоба” в размер на  3000 лева.

 Процесното НП е връчено на жалбоподателя на 27.06.2016г. с писмо, с обратна разписка.  Жалбата е входирана в ТЗ на ИАРА – Хасково на 30.06.2016г.

 Към делото са приложени и приети, като доказателства: Констативен протокол №98/18.05.16г., съставен от К. К. – главен инспектор – отдел „РК” – Хасково в присъствието на Р. С., В.А. и И.У., в който е посочено, че на 18.05.2016г. е получен сигнал от любители-риболовци за извършван стопански риболов  във водите на яз.”Ивайловград”, в землището на с.Горноселци.  Нарушителите изхвърлили 2 броя чували с мрежи и риба във водите на язовира и направили опит да напуснат местонарушението. От  нарушителите били иззети 1 бр. чувал с мрежи и риба и 1 брой гумена лодка.

Заповед № РД-09-25/21.01.2014г. на министъра на земеделието и храните упълномощава началник-отделите на ИАРА да издават НП по  ЗРА, както и служителите,  включително на длъжност “Специалист”, какъвто е актосъставителят,  да съставят АУАН по ЗРА, а  Служебните бележки, удостоверяват материалната им компетентност към момента на съставяне на АУАН  и НП;  Заповед № ЧД-09-217/15.04.2016г. на министъра на МЗХ забранява улова на определен вид риба  през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.3 ал.1 т.1 и т.2 от ЗРА; Идентификационни карти на свидетелите В.А. и И.У., издадени от ИАРА в качеството им на доброволни сътрудници, им дават право на място да установяват нарушения по ЗРА, без да съставят АУАН.

По делото са снети показания на свидетели-очевидци на  нарушението. Те подробно  описват фактическата обстановка на извършване на нарушението. На 18.05.2016г., около 10 часа в ИАРА е получен сигнал от рибари-любители за извършван стопански риболов във водите на яз.”Ивайловград”, в землището на с.Горноселци. Свидетелите Г. и В. Горанови са на бивак до с.Малки Воден. Движейки се с лодка в посока стената на яз.”Ивайловград”, те виждат две лица в гумена лодка да вадят от водата мрежи. На въпроса: „Какво правите?”, лицата отговарят: ”Нищо!”. Свидетелите виждат как гумената лодка с двете лица се отправя към отсрещнния бряг и  отново лицата започват да вадят друга мрежа от язовира. Тогава  те ги подканят  да върнат рибата във водата и да унищожат  мрежите,  на което отговорът е да си гледат работата. Това ги мотивира да  сигнализират контролните органи на ИАРА. Разговорът е проведен  пред нарушителите, които изхвърлят един чувал със събрани вече мрежи във водата, опитват се да направят това и с втори, но свидетелите Г.Г. и В.Г. успяват да го издърпат от тях, да освободят рибата от мрежата и я пускат във водата, за да оцелее. Жалбоподателят  М.К.И. и лицето, с което е в лодката, се опитват да избягат, но  Горанови успяват да  им препречат пътя с тяхната лодка и така  ги задържат до идването на доброволните сътрудници на ИАРА - У. и А.. В този момент двете лодки са вече до брега. Там са свидетелите Г.Г. и В. Г., които  пред тях вадят от мрежата последната риба – шаран от близо 5 кг. и я пускат във водата. Жалбоподателят е също на брега, другото лице е във фургона, за да се преоблече, т.к. опитвайки се да избяга, скача в язовира. Нарушителите  обясняват, че им е за първи път.  Доброволните сътрудници изземат 1 бр. чувал с мрежи и 1 брой гумена лодка.

 

 

                                ПРАВНИ     СЪОБРАЖЕНИЯ

 

 

Жалбата е допустима, подадена в срок и от лице, имащо правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

Атакуваното НП, както и АУАН, въз основа на който е издадено, не страдат от съществени процесуални нарушения, които биха ги направили негодни административни актове.

От разпоредбата на чл. 3 ал.2 т.1 става ясно, че рибните ресурси в рибностопанските обекти  могат да се ползват от физически и юридически лица  за стопански риболов само в  българския участък на р.Дунав, вътрешните морски води, териториалното море и изключителната икономическа зона в Черно море.

Съгласно текста на чл.17 ал.1 от ЗРА: Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми

Параграф 26 от ДР на ЗРА определя понятието  "Риболов" като поставяне на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова от водата, неговото пренасяне и превозване.

Според параграф 28. "Риболов - стопански" е риболов по смисъла на т.26 - дейност, при която се извършва улов на риба и други водни организми в определените за това обекти с разрешени уреди и средства с цел стопанска дейност и реализиране на доход, независимо от това, дали дейността се извършва постоянно, сезонно или временно. За стопански риболов по смисъла на този закон се смята и риболов, извършван с уреди, различни от тези по чл. 24, ал. 1 от ЗРА, / съгласно   последния е допустимо  използване само на ограничен брой въдици в зависимост от водния обект/.

Санкцията  на чл.56 ал.1 ЗРА за този, който извършва стопански риболов без разрешително или във воден обект, различен от Черно море и река Дунав, в нарушение на чл. 17, е глоба от 1500 до 3000 лв.

Съдът след анализ на събраните по делото доказателства, изяснявайки фактическата обстановка, намира, че жалбоподателят е осъществил състава на нарушението, визирано в чл.17 ал.1 от ЗРА.

Налице са достатъчно данни за установяване на  извършено от жалбоподателя нарушениенаблюдаван и установен е от св. Г.Г. и В.Г.  да вади с още едно лице хрилни мрежи от водите на яз.”Ивайловград”, в зем. на с.Горноселци, да ги поставя в чували, един от които изхвърлят в язовира, а вторият  им е отнет от свидетелите Горанови, за да  се освободи  уловената  риба и върне във водата.

Налице е средството на нарушениетомрежа, гумена  лодка. Очевидно е, че водният обектязовирИвайловграде различен от р.Дунав и Черно море, където единствено е разрешен стопанския риболов, както и способът и използваните средства за риболов изключват неговия любителски характер и го характеризират като стопански.

Ето защо е налице основание за приложение на санкционната норма на чл.56 ал.1 от ЗРА. Административното нарушение е реализирано от субективна и обективна страна. Жалбоподателят е осъществил система от действия, които несъмнено осъществяват състава на санкционираното нарушение - стопански риболов по смисъл на т.28 от ПРЗРА - улов на риба  в неразрешени за това обекти, различни от Черно море и р.Дунав, с неразрешени  уреди и средства, различни от тези по чл.24, ал.1 от ЗРА -  хрилни мрежи.  

С оглед гореизложеното съдът не приема за основателно възражението на жалбоподателя за   липса на изчерпателно описание на елементите от състава на нарушението. 

Посочването в НП на обстоятелството, че стопанският риболов се извършва през периода  на забрана за риболов, определена със Заповед № РД-09-217/15.4.2016г. на МЗХ, действително не е  елемент  от фактическия състав  на твърдяното нарушение, но съдът го приема като едно по-широко описание на фактическата обстановка на извършване на нарушението, което по никакъв начин не осуетява правото на защита на нарушителя. Основните признаци на незаконния стопански риболов – улов, извършван с непозволени средства и в непозволени водни обекти са  посочени ясно и изчерпателно, като основания за прилагане на санкционната разпоредба на чл.56 от ЗРА, доколкото е нарушен чл.17 ал.1 ЗРА.

С така изложените  фактически и правни съображения съдът дава отговор на възраженията на жалбоподателя.

Съдът, преценявайки обществената опасност на деянието и дееца, съобразявайки, че то е констатирано за първи път, намира за справедливо да намали размера на наказанието, като го определи в минимума от 1 500лв. Така то би осъществило  заложените  от закона цели на личната  и генерална превенция.

  Водим от изложеното и на основание чл.6З ал.1 предл.2 от ЗАНН съдът

 

                    

                      Р  Е Ш И:

 

    ИЗМЕНЯВА НП №25-051/20.06.2016г. на Началник — отдел  „Рибарство и контрол" на ИАРА - Южна България - гр.Пловдив, с което на  М.К.И., ЕГН ********** за нарушение на чл.17 ал.1 от ЗРА на основание чл.56 ал.1  от ЗРА е наложено наказание “Глоба” в размер на  3000 лева, като го определя на 1 500лв.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред АС -Хасково в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

Районен съдия: