П Р О Т О К О Л

                                                                                               

гр.Ивайловград, 20.12.2016 година.

 

Ивайловградският районен съд в публично съдебно заседание на двадесети декември, две хиляди и шестнадесета  година, в състав:

 

                                      Председател:  Таня Киркова   

 

 

при участието на секретаря  К.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Т. Киркова Гр.Д № 33  по описа за 2016   година.

 

               На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Ищцата  С.В.Ч., уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява, представлява се от  адв. А., с пълномощно по делото.

Ищцата Ц.В.П., уведомена в предходно съдебно заседание, не се явява, представлява се от  адв.А., с пълномощно по делото.

Ответникът А.  Д.Х., уведомен в предходно съдебно заседание, се явява лично.

Ответникът Н.Д.Я., уведомен в предходно съдебно заседание, не се явява.

Ответникът Н.Т.К., уведомен на основание чл. 56 ал.2 от ГПК, се явява лично.

По хода на делото.

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

Ответникът А.Х.: Да се даде ход на делото.

Ответникът Н.  К.: Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради  което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Дава ход на делото.

Адв. А. : Госпожо Председател в предходно съдебно заседание бе предложен вариант за спогодба с ответниците  – съделители по делото. Тя бе подписана пред вас в съдебно заседание от всички присъстващи страни с изключение на  ответника Н.К.. Моля последният ако поддържа  изразеното по-рано съгласие за  така предложената  спогодба, да я подпише, след което на основание чл.234 от ГПК съдът да я одобри. Съделителите са наследници на Т. К. К., ЕГН **********,  починал на  06.02.1988г, акт за смърт № 1 / 07.02.1988г., съставен в с.Гугутка, обл.Хасково.

По делото е постъпило становище от Н.Т.К., в което обяснява, че никога не е имал възражение относно доброволна делба на наследствените имоти, предмет на делото. Възразява относно  възлагането на  деловодните разноски съобразно дяловете на страните. Позовава се  на разпоредбите на чл.355 и чл.78 ал.2 от ГПК, като счита, че не е редно един да завежда делото, а разходите да поемат други.

В съдебно заседание Н.К. приема и  подписва спогодбата  за доброволна делба, така, както е постигната и подписана от останалите страни. Същата е приложена по делото.

Адв.А.: От името на ищците С.Ч. и Ц.В.П. потвърждавам съгласието им с подписания от тях вариант на  спогодба.  Моля да я одобрите.

Ответникът А.Х.: Съгласен съм с варианта на  спогодбата, който е представен пред вас. Доброволно  я подписах. Моля да я одобрите.

Ответникът Н.  К.: Съгласен съм с варианта на спогодба, който е представен пред вас и подписан доброволно от мен. Моля да я одобрите, като намалите размера на разноските, които трябва да заплатят ответниците.

В предходно съдебно заседание, проведено на 30.11.2016г. и в днешното съдебно заседание страните по делото, наследници-съделители подписаха предложения от  тях вариант на спогодба на  постигната между тях доброволна делба на посочените в исковата молба наследствени недвижими земеделски имоти. Същата е приложена по делото.

Съгласно разпоредбите на чл.71 ал.1 изр.1 вр. с чл.78 ал.1 вр. чл.355 от ГПК разноските по делото следва да се  заплатят от  съделителите съобразно техните дялове. По делото бяха представени доказателства за част от заявените разноски. Съгласно чл.7 ал.4 от Наредба №1/9.7.2004г. МРАВ  за една фаза на производство за  делба на земеделски имоти се  дължи адвокатски хонорар минимум 300лв.  Съдът приема, че следва да зачете половината от посочения за изплатен от ищцата С.В.Ч.  адвокатски  хонорар в размер на 400лв., доколкото  спогодбата е постигната в първата фаза на делбата.  Общата сума на разноските, които съдът следва да признае за извършени от ищцата С.Ч.  е 577.30лв., а 1/6 ид. част  е в размер на 96.20лв. При постигната  спогодба преди съставянето на разделителен протокол съгл. чл.8 от Тарифата за ДТ по ГПК се дължи държавна такса в  размер от 2% върху стойността на всеки дял.

Съдът след внимателно запознаване с предложения договор за доброволна делба счита, че постигнатата  спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, водим от което и на основание чл. 234, ал.1 от ГПК

 

   

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатата между С.В.Ч., ЕГН **********,  Ц.В.П.,  ЕГН **********, Н.Т.К., ЕГН **********, А.Д.Х., ЕГН ********** и Н.Д.Я.,  ЕГН ********** спогодба за доброволна делба на посочените в исковата молба наследствени земеделски недвижими имоти.

  

                      I. ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на  С.В.Ч., ЕГН **********

 1. Нива от 4.500 дка   / четири декара и петстотин квадратни  метра/, четвърта категория, местност „К. Т.“, имот №014002 /нула четиринадесет хиляди и две/ по плана за земеразделяне в землището на с. Гугутка,  ЕКАТТЕ 18054 при граници/съседи: имот №014004 - нива на наследниците на М. Г. К., № 000707- нива, земи по чл.19 ЗСПЗЗ; №014001- нива на наследниците на Н. Г. К.; № 000029 -- полски път на Община Ивайловград.

 

       Стойността на имота по данъчна оценка № 7602000151/ 26.02. 2016 г. е  522.50 лв.

 

        II. ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на Ц.В.П.,  ЕГН **********

 

        1. Нива от 3.501 дка /три декара петстотин и един квадратни метра /, от които 3.058 / три декара петстотин и осем квадратни метра / шеста категория и 0.443 дка / нула декара  четиристотин четиридесет и три квадратни метра/, седма категория, местност „С. г.“, имот  №040008/нула четиридесет хиляди и осем/ по плана за земеразделяне в землището на с.Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, при граници/съседи/: №040003 - нива на наследниците на Д. Я. Ч., №000732 - пасище, мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; №040022- нива на наследниците на Г. М. П.; № 000737- полски път на Община Ивайловград.

             Стойността на имота по данъчна оценка №7602000154/26.02.2016 г. е 255.20 лв.

                    

                      2.Нива от 2.000 дка / два декара нула квадратни метра/, шеста категория, местност “П. т.”, имот №018007/нула осемнадесет хиляди и седем/ по плана за земеразделяне в землището на с.Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, при граници/съседи: имот №018005 - нива на наследниците на Г. В. Г., №000110 - широколистна гора на МЗГ - Държавно  Лесничейство, № 018008 – нива на наследниците на М. Г. К., № 000183 - полски път на община  Ивайловград;

Стойността на имота по данъчна оценка № 7602000152 / 26.02. 2016 г. е 170.10 лв.

Обща стойност на дела – 425.30 лв.

 

                        III.ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на Н.Т.К., с ЕГН  **********

1. Нива  от 6.000 дка / шест  декара и нула квадратни метра /, седма категория, местност „А. Ч.“,  имот  № 010005 / нула десет хиляди и пет / по картата на землището на с. Бели дол, ЕКАТТЕ 03424, при граници / съседи: имот № 0000 14 – полски път на Община  Ивайловград, № 010004 – нива на насл. на М. Г. К., № 000011 – полски път  на Община - Ивайловград, № 000041 – пасище, мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 010006 – нива на насл. на П. Н. П.

Стойността на имота по данъчна оценка № 7602000148 / 26.02. 2016 г. е 270.00 лв.

 

2.            Нива  от 0.731 дка / нула декара седемстотин тридесет и един квадратни метра /, седма категория, местност „ К. Чаир“,  имот № 000341/ нула, нула, нула триста четиридесет и едно / по картата на землището на с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18054, при граници/съседи: № 00072- пасище, мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, № 000340 – нива, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;  Землищна граница;  № 000343 – нива на наследниците на Неделя Митрева Колева.

Стойността на имота по данъчна оценка № 7602000149 / 26.02. 2016 г. е 29.20лв.

   3.Нива от 0.500 дка / нула декара петстотин  квадратни метра /, шеста категория, местност „ П.“, имот № 021059/ нула двадесет и една хиляди петдесет и девет / по плана на земеразделяне в землището на с.Гугутка,  ЕКАТТЕ 18054, при граници/съседи:   имот № 021058 – нива на П. Т. Д., № 021054 – нива на наследниците на Д. Г. И.; № 021060 – нива на наследниците на С. Т. К.;  № 021056 – полски път на община Ивайловград.

Стойността на имота по данъчна оценка № 7602000153 / 26.02. 2016 г. е 42.50 лв.

4.Нива от 2.00 дка /два декара нула квадратни метра/, девета категория, местност „К. с.“, имот № 012009  /нула дванадесет хиляди и девет/ по плана за земеразделяне в землището на с.Гугутка,  ЕКАТТЕ 18054, при граници/съседи:   имот № 012012 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000299 – полски път на общ. Ивайловград, № 012006 – нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000040 – нива, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Стойността на имота по данъчна оценка № 7602000150 / 26.02. 2016 г. е 41.40 лв.

Обща стойност на дела – 383.10 лв.

 

                              IV. ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ   на А.Д.Х., ЕГН **********

-   1/ 2 идеална част от нива от 8.000 дка /осем декара и нула квадратни метра/, осма категория, местност „Ч. Б.“, имот № 042003  /нула четиридесет и две хиляди и три/ по плана за земеразделяне в землището на с.Гугутка,  ЕКАТТЕ 18054, при граници/съседи: № 000596 – полски път на община – Ивайловград; № 042002 – нива, земи  по чл.19 от ЗСПЗЗ, № 000535 - широколистна гора на МЗГ - Държавно  Лесничейство, № 042006 – нива на наследниците на Я. П. К.

Стойността на имота по данъчна оценка № 7602000155 / 26.02. 2016г. е 224.00 лв. за 1/ 2 идеална част – 112.00 лв.

 

 V. ПОСТАВЯ В ДЯЛ И СОБСТВЕНОСТ на Н.  Д.Х., ЕГН **********,

-   1/ 2 идеална част от нива от 8.000 дка / осем декара и нула квадратни метра /, осма категория, местност „Ч. Б.“,  имот № 042003 / нула четиридесет и две хиляди и три / по плана за земеразделяне в землището на с.Гугутка,  ЕКАТТЕ 18054, при граници/съседи: № 000596 – полски път на община – Ивайловград; №  042002 – нива, земи  по чл.19 от ЗСПЗЗ, № 000535 - широколистна гора на МЗГ- Държавно  Лесничейство,  № 042006 – нива на наследниците на Я. П. К. Стойността на имота по данъчна оценка № 7602000155 / 26.02. 2016 г. е 224.00 лв. за 1/ 2 идеална част – 112.00 лв.

                               ОСЪЖДА С.В.Ч., ЕГН **********, да заплати  сумата от 135.20 лв. / сто тридесет и пет лева и двадесет стотинки /  на съделителя   Н.  Т.К.  за уравнение на дяловете на съделителите.

ОСЪЖДА С.В.Ч., ЕГН **********, да заплати  сумата от 128.15 лв. / сто двадесет и осем лева и петнадесет стотинки /  на А.Д.Х.    за уравнение на дяловете на съделителите.

 ОСЪЖДА Ц.В.П.,  ЕГН ********** да заплати сумата от 19.00 лв. / деветнадесет лева /  на А.Д.Х.  за уравнение на дяловете на съделителите. 

ОСЪЖДА Ц.В.П.,  ЕГН ********** да заплати сумата от 147.15  лв. / сто четиридесет и седем лева и петнадесет стотинки /  на Н.  Д.Х. за уравнение на дяловете на съделителите.

ОСЪЖДА Ц.В.,  ЕГН **********, да заплати на С.В.Ч., ЕГН ********** сумата от 96.20лв., направени от нея  деловодни разноски.

ОСЪЖДА  Н.Т.К., ЕГН  ********** да заплати на С.В.Ч., ЕГН ********** сумата от 192.40лв.,  направени от нея  деловодни разноски

ОСЪЖДА А.Д.Х., ЕГН ********** да заплати на С.В.Ч., ЕГН ********** сумата от  96.20лв., направени от нея  деловодни разноски

ОСЪЖДА Н.  Д.Х.,  ЕГН ********** да заплати  на С.В.Ч., ЕГН ********** сумата от  96.20лв.,  направени от нея  деловодни разноски.

ОСЪЖДА  С.В.Ч., ЕГН **********  ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на РС - Ивайловград  държавна такса върху данъчната оценка на пресъдения  й дял в размер на  5 лева.

ОСЪЖДА Ц.В.П.,  ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на РС - Ивайловград  държавна такса върху данъчната оценка на пресъдения  й дял в размер на 5 лв.

ОСЪЖДА  Н.Т.К.,  ЕГН  **********  ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на РС - Ивайловград  държавна такса върху данъчната оценка на пресъдения  му дял в размер на 10лв.

ОСЪЖДА А.Д.Х., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на РС - Ивайловград  държавна такса върху данъчната оценка на пресъдения  му дял в размер на 5лв.

ОСЪЖДА Н.  Д.Х., ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ  по сметка на РС - Ивайловград  държавна такса върху данъчната оценка на пресъдения  му дял в размер на 5лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението за одобряване на спогодба, съгласно чл. 234, ал.3 от ГПК, не подлежи на обжалване. 

 

 Заседанието се закри в 10. 40ч.

 Протоколът се написа на  20.12.2016г.

 

 

Районен съдия :

 

Секретар :