Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                        

 

гр. ИВАЙЛОВГРАД, 07.12.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Ивайловградският районен съд, в открито съдебно заседание на втори декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Калоян Петров

 

при секретаря М.Й., като разгледа докладваното от съдията ГР. Д. № 94/2016 г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

Молителят К.Н.Л.,***, твърди, че е роден на *** г. в гр. Стара Загора от майка Р. А. А.-Л. и баща Н. Ф. Л., гражданин на Кралство Йордания, като семейството заживяло в Йордания. Там като йордански гражданин му бил съставен акт за раждане с името И., което преведено от арабски език означавало К.. Живеел преимуществено в Йордания, поради което във всичките му документи, включително за образование, издавани от тази държава, бил записан с името Иззедин. С това име бил известен и в обществото и сред роднините и приятелите си, както в Йордания, така и в България, и с това име се самовъзприемал. Наличието на две имена му създавало неудобства.

Моли съда да постанови решение, с което да допусне и извърши промяна на собственото му име от К. на И..

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. М. от Софийска адвокатска колегия, поддържа молбата.

Молба с правно основание чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/.

Заинтересованата страна Община Стара Загора, не взема становище по молбата.

Заинтересованата страна Община Ивайловград, не взема становище по молбата.

Заинтересованата страна Районна прокуратура – Ивайловград в съдебно заседание, чрез районния прокурор, взема становище, че молбата е допустима и основателна.

Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

От Удостоверение за раждане, издадено на 11.05.1981 г. от Общински народен съвет /сега Община/ - Стара Загора, се установява, че молителят е роден на *** г. от майка Р. А.-Л. и баща Н.-Х. Ф. Л. и е записан с имената К.Н.Л..

Същото се установява и от Лична карта и Паспорт на молителя, издадени от Министерството на вътрешните работи на Република България, както и от паспорт на майка му Р. А.-Л., издаден през 1987 г. с изтекъл срок на валидност.

От Свидетелство за раждане № 391668/б, Удостоверение № 13216 от 02.08.2016 г., йорданска Лична карта на молителя, йорданско Свидетелство за управление на моторно превозно средство, всички издадени от Министерството на вътрешните работи на Кралство Йордания, Свидетелство за съдимост, издадено от Министерство на правосъдието на Кралство Йордания, Удостоверение от Йордански университет, се установява, че молителят е и йордански гражданин, какъвто е и баща му, и в официалните регистри за гражданско състояние на Кралство Йордания е записан със собствено име И.. С това име Кралство Йордания е издало на молителя документи за самоличност и за управление на моторни превозни средства. С това собствено име, на молителят са издадени документи за завършено образование. Молителят не е осъждан за престъпления в Кралство Йордания.

Видно от служебно издадените от РС – Ивайловград справки за съдимост и справки от единната информациоонна система за противодействие на престъпността, молителят не е осъждан в Република България и срещу него не се водят наказателни производства.

От показанията на свидетелите Богданова и Костов, се установява, че в обществото в България, сред роднините и познатите си, ищецът е известен и винаги е бил известен със собственото име А.. При раждането си бил записан в българските регистри с името К., тъй като по време на тъй наречения „Възродителния процес” било невъзможно да бъде записан с арабско име.

Според чл. 19, ал. 1, пр. 4 ЗГР, промяната на собствено име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

От доказателствата по делото се установи, че ищецът през целия си живот се е индивидуализирал със собствено име И.. Така е бил известен сред роднините и познатите си в България, които вероятно поради спецификата на прозношението на звука „И” в арабския език са го възприемали ка А..

На името И. са съставени и множество важни документи от, и в държавата, в която преобладаващо пребивава молителят – Кралство Йордания  - документи за самоличност, за правоспособност, за завършено образование.

Единствено в българските официални регистри молителят е записан като К..

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че е справедливо, обществено оправдано и дори необходимо да се промени собственото име на ищеца. Същото ще създаде сигурност в обществените отношения, включително международни отношения. Наличието на лице ползващо официално две имена в двете държави, чийто гражданин е и извън тях създава затруднения в международната и вътрешна идентификация на лицето, а от тук възможност за извършване на престъпна дейност и укриване под различните имена, което не е в интерес на обществото, българската държавата и международните и отношения.

Не се установи целта на молителя да е променя на произход или прикриване на минало неправомерно поведение.

Обстоятелствата, че ищецът, видно от доказателствата по делото, се индивидуализира с името И. в другата държава, чийто гражданин е и в която преимуществено живее – Кралство Йордания, че с това име е индивидуализиран във важни документи, включително за завършено образование, и че с това име е известен в обществото и в Република България, се явяват също важни по смисъла на чл. 19, ал. 1, пр. 4 ЗГР.

Ето защо съдът счита претенцията на ищеца за основателна.

Предвид гореизложените мотиви, съдът

 

        Р  Е  Ш  И:

 

ПРОМЕНЯ собственото име на К.Н.Л. с ЕГН: **********, с постоянен адрес ***, от К. на И..

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Стара Загора за отбелязване в Акта за раждане.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: